نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه اصفهان

3 کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، آزمایش فرضیة ویژگی تمرین رفتار حرکتی از طریق متغیر مکان به عنوان یک متغیر زمینه ای جدید است. شرکت کنندگان، 30 دانش آموز دختر نوجوان با میانگین سنی 50/1 ± 50/11 سال بودند که به مدت ده جلسه تحت آموزش مهارت ادراکی – حرکتی کاتا توسط مربی کاتا قرار گرفتند. پس از اتمام دورة آموزشی، آزمون یادداری در مکان اکتساب و سپس آزمون انتقال در مکانی متفاوت از مکان تمرین برگزار و نمره های اجرای کاتا اندازه گیری شد. برای تحلیل اطلاعات از آزمون آماری t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان اجرای بهینة خود را در مکان تمرین نشان دادند. درحالی که با تغییر مکان تمرین افت معناداری در اجرا داشتند. براساس نتایج حاصل، به نظر می رسد اجرای تکلیف با مکان تمرین مرتبط است. یافته های این تحقیق شواهدی را در جهت حمایت از فرضیة ویژگی تمرین فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dependence of Learning a Real Sport Skill on Training Place, Examining the Specificity of Practice Hypothesis

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bahrami 1
  • Ahmadreza Movahedi 2
  • Afeifeh Silani 3

چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the hypothesis of the specificity of practice regarding training place (to determine whether learning a sport skill was specific to the training place). Participants were 30 adolescent female students (mean age 11.50±1.50 years) who performed 10 sessions of learning perceptive-motor skill of Kata in Karate. After they finished Kata sessions, retention test was performed in the training place and transfer test in a different place and Kata scores were measured. To analyze the data, independent t test was used. Results showed that the subjects achieved their peak performance in the training place while their performance deteriorated significantly in the different place. It seems that the performance of the task was related to the place of training. The findings of this study provided evidence to support the specificity of practice hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • karate
  • Kata
  • real skill
  • specificity of practice hypothesis
  • Training Place