دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-153 (بهار و تابستان) 
مقایسه سطح فعالیت بدنی در دانش آموزان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

صفحه 93-110

10.22059/jmlm.2012.25077

علی رضا فرار؛ مصطفی خانی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ احمد فرخی؛ کیمیا صدری