رابطة شکست یا موفقیت با انتظارات خودکارامدی مردان جوان درتکلیف تیراندازی

حسن محمدزاده جهتلو؛ ماندانا حیدری

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 5-18

https://doi.org/10.22059/jmlm.2012.25072

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین ارتباط احتمالی شکست و موفقیت و انتظارات خودکارامدی در یادگیری مهارت تیراندازی بود. آزمودنی ها 63 دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه ارومیه بودند که در دو گروه تجربی و یک گروه کنترل سازماندهی شدند. آزمودنی ها در برنامة آموزش تیراندازی با تفنگ بادی به مدت یک روز و سپس به مدت سه روز در تمرینات شرکت کردند. در پایان هریک از جلسات ...  بیشتر

وابستگی یادگیری یک مهارت ورزشی واقعی به مکان تمرین، آزمایش فرضیة ویژگی تمرین رفتار حرکتی

فاطمه بهرامی؛ احمدرضا موحدی؛ عفیفه سیلانی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 19-35

https://doi.org/10.22059/jmlm.2012.25073

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، آزمایش فرضیة ویژگی تمرین رفتار حرکتی از طریق متغیر مکان به عنوان یک متغیر زمینه ای جدید است. شرکت کنندگان، 30 دانش آموز دختر نوجوان با میانگین سنی 50/1 ± 50/11 سال بودند که به مدت ده جلسه تحت آموزش مهارت ادراکی – حرکتی کاتا توسط مربی کاتا قرار گرفتند. پس از اتمام دورة آموزشی، آزمون یادداری در مکان اکتساب و سپس آزمون انتقال ...  بیشتر

ارتباط جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویی

اکبر جمشیدی؛ الهه عرب عامری؛ نرجس علیزاده؛ افشین سلمانیان

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 37-55

https://doi.org/10.22059/jmlm.2012.25074

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران زن و مرد رشته های ورزشی تیمی و انفرادی شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشگاه های سراسر کشور در سال 1389 است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و روش تحقیق همبستگی است. به این منظور، 688 نفر (351 مرد و 337 زن) با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از بین دانشجویان شرکت کننده ...  بیشتر

مقایسة سبک های مقابله با استرس در ورزشکاران و غیرورزشکاران با سطح عزت نفس بالا و پایین

محمود شیخ؛ جواد افشاری

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 57-73

https://doi.org/10.22059/jmlm.2012.25075

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی تفاوت سبک های مقابله با استرس در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار با سطح عزت نفس بالا و پایین بود. به این منظور، 465 دانشجو (18 زن و 347 مرد) با میانگین سنی 20/3 58/23 سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه های سبک های مقابله (دادستان و همکاران، 1384) و عزت نفس (رونبرگ، 1987) متغیرهای سبک های مقابله ...  بیشتر

تأثیر یک برنامة حرکات ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

غلام علی قاسمی کهریزسنگی؛ حمید صالحی؛ لیلا حیدری

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22059/jmlm.2012.25076

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برنامة حرکت ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی و هوشبهر کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود. نمونة 24 دختر عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر، با میانگین (± انحراف معیار) سن 1/43 ± 11/98 سال و ضریب هوشی 9/95 ± 70/58 بودند. نمونه براساس ضریب هوشی و عملکردشان در توانایی های ادراکی – حرکتی همتراز و در گروه های مداخله و کنترل جایگزین ...  بیشتر

مقایسه سطح فعالیت بدنی در دانش آموزان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

علی رضا فرار؛ مصطفی خانی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ احمد فرخی؛ کیمیا صدری

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 93-110

https://doi.org/10.22059/jmlm.2012.25077

چکیده
  به منظور افزایش سطوح فعالیت‌بدنی دانش‌آموزان مدارس، درک کاملی از فاکتورهای گوناگون مؤثر بر مشارکت در فعالیت‌های بدنی ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی سطوح فعالیت بدنی در بین دانش آموزان دارای سبکهای شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه مدارس راهنمایی شهرستان خرامه فارس بود. جهت اجرای این تحقیق ابتدا 150 نفر از دانش آموزان پسر مدارس ...  بیشتر

تاثیر مدل های مختلف تصویرسازی بر تعادل دانشجویان دختر دانشگاه تهران

شهزاد طهماسبی؛ صنم بیگم قدس میرحیدری

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 111-127

https://doi.org/10.22059/jmlm.2012.25078

چکیده
  تصویرسازی به مفهوم تجسم نمودن اجرای موفقیت آمیز یک مهارت حرکتی و یا تصویری آرامش بخش در ذهن بدون هیچگونه تمرین بدنی و تجربه خارجی است. هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر تمرین تصویرسازی به روش سنتی و تصویرسازی به روش PETTLEP بر تعادل ایستا و پویا بود. جامعة آماری تحقیق حاضر را دانشجویان دختر دانشگاه تهران که در نیمسال اول 90-89 واحد عمومی ...  بیشتر

بررسی رابطة کمال گرایی، استرس و تحلیل رفتگی در بین مربیان شنای زن و مرد

حسن محمدزاده جهتلو؛ سمکو سیدابراهیمی؛ سعدی سامی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 129-139

https://doi.org/10.22059/jmlm.2012.25079

چکیده
  هدف از تحقیق، بررسی رابطة کمال گرایی، استرس و تحلیل رفتگی در بین مربیان شنای زن و مرد بود. به همین منظور 154 نفر (85 مربی مرد با میانگین سنی 26/5 ± 52/30 سال و سابقة مربیگری 96/4 ± 69/7 و 69 مربی زن با میانگین سنی 16/5 ± 82/28 سال و سابقة مربیگری 40/4 ± 46/6) انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامة مشخصات فردی، کمال گرایی هیل و دیگران (2004)، پرسشنامة ...  بیشتر