ارتباط جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استادیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

4 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزاد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران زن و مرد رشته های ورزشی تیمی و انفرادی شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشگاه های سراسر کشور در سال 1389 است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و روش تحقیق همبستگی است. به این منظور، 688 نفر (351 مرد و 337 زن) با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از بین دانشجویان شرکت کننده در این مسابقات انتخاب شدند. نخست کل آزمودنی های انتخاب شده، در اردوی آمادگی به منظور شرکت در این مسابقات، پرسشنامة جهت گیری ورزشی گیل را تکمیل کردند، سپس چند ساعت قبل از مسابقه به پرسشنامة اضطراب رقابتی مارتنز پاسخ دادند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانة همزمان، آزمون آماری تحلیلی واریانس چند متغیره (ANOVA) و آزمون آماری تی مستقل (t.test) بررسی شد. نتایج نشان داد که جهت گیری ورزشی، اضطراب رقابتی را پیش بینی می کند. در واقع با افزایش رقابت طلبی و هدف گرایی، اضطراب رقابتی کاهش اما با افزایش تمایل به پیروزی، اضطراب رقابتی نیز افزایش یافت. همچنین مشاهده شد زنان ورزشکار نسبت به مردان ورزشکار مضطرب تر بودند (001/0=P). ضمن اینکه اضطراب رقابتی ورزشکاران رشته های انفرادی نسبت به ورزشکاران رشته های ورزشی تیمی بیشتر بود (004/0=P). در نهایت، نتایج نشان داد که مردان ورزشکار رقابت طلب تر بودند و تمایل به پیروزی بیشتری نسبت به زنان ورزشکار داشتند، درحالی که زنان ورزشکار هدف گراتر از مردان ورزشکار بودند (002/0=P)، اما بین جهت گیری ورزشی ورزشکاران
رشته های تیمی و انفرادی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0P>).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Sport Orientation and Sport Anxiety in Athletes Participating in 10th Student Sport Olympiad

نویسندگان [English]

  • akbar jamshidi 1
  • elahe Arab Ameri 2
  • narjes Alizadeh 3
  • afshin Salmaniyan 4
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between sport orientation and competitive anxiety in male and female athletes of team and individual sports who participated in 10th student sport Olympiad (1389). The present study was descriptive and correlation method was used. For this purpose, 688 subjects (337 females and 351 males) were selected as the sample by simple random sampling method. All subjects in the sport camp filled out Gill sport orientation and a few hours before the competition, they filled out Martin’s competitive anxiety questionnaire. The collected data were analyzed by multivariate regression analysis, multivariate analysis of variance (ANOVA) and independent t test. The results showed that sport orientation could predict competitive anxiety. In fact, when competitiveness and goal orientation increased, competitive anxiety reduced while when win orientation increased, competitive anxiety increased as well. Female athletes were more anxious than males (P=0.001). Those subjects who were a member of individual sports had more competitive anxiety than team sports (P=0.004). Male athletes were more competitive and win oriented than female athletes while female athletes were more goal oriented than male athletes (P=0.002). However, there was no significant difference in sport orientation between team and individual sports (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Anxiety
  • Competitiveness
  • Goal Orientation
  • sport orientation
  • win orientation