نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تفاوت سبک های مقابله با استرس در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار با سطح عزت نفس بالا و پایین بود. به این منظور، 465 دانشجو (18 زن و 347 مرد) با میانگین سنی 20/3 58/23 سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه های سبک های مقابله (دادستان و همکاران، 1384) و عزت نفس (رونبرگ، 1987) متغیرهای سبک های مقابله و عزت نفس ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و مدل آماری تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین وضعیت ورزش در استفاده از سبک های مقابله وجود دارد. همچنین تفاوت معناداری بین سطوح عزت نفس در استفاده از سبک های مقابله مشاهده شد. به علاوه تعامل وضعیت ورزش و عزت نفس در استفاده از این سبک ها معنادار بود. کمترین تا بیشترین استفاده از سبک مقابلة فعال به ترتیب مربوط به غیرورزشکاران با عزت نفس پایین، غیرورزشکاران با عزت نفس بالا، ورزشکاران با عزت نفس پایین و ورزشکاران با عزت نفس بالا بود. سطح فعالیت بدنی و سطح عزت نفس افراد در سبک های مقابلة نامنعطف کنش متقابل دارد. غیرورزشکاران در استفاده از این سبک تفاوت زیادی ندارند، بیشترین استفاده از سبک نامنعطف به ترتیب به ورزشکاران با عزت نفس بالا و ورزشکاران با عزت نفس پایین مربوط است. یافته ها باتوجه به ارتباط متغیرهای مورد بررسی مورد بحث قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Stress Coping Styles in Athletes and Non-Athletes with High and Low Self-Esteem

نویسندگان [English]

  • Mahmood Sheikh 1
  • javad Afshari 2

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate differences in stress coping styles between athletic and non-athletic students with high and low self-esteem. For this purpose, 465 students (118 females and 347 males, mean age 23.58+3.20 years) were selected by available sampling method. The questionnaire of coping styles (Dadsetan et al. 1384) and self-esteem (Rosenberg, 1987) were used to evaluate the variables of coping styles and self-esteem. The collected data were analyzed through descriptive statistics and MANOVA statistical models. The findings showed a significant difference in sport condition among coping styles. Also, a significant difference existed in self-esteem levels among coping styles. There was a significant interaction between sport condition and self-esteem in these coping styles. The findings showed that non-athletes with low self-esteem, non-athletes with high self-esteem, athletes with low self-esteem and athletes with high self-esteem respectively used lowest to highest level of active coping style. There was an interaction between physical activity level and self-esteem level in inflexible coping styles. Non-athletes used this coping style almost to the same extent. Athletes with high self-esteem and athletes with low self-esteem respectively used this coping style more than other groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • athlete
  • Coping styles
  • self-esteem