نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده

به منظور افزایش سطوح فعالیت‌بدنی دانش‌آموزان مدارس، درک کاملی از فاکتورهای گوناگون مؤثر بر مشارکت در فعالیت‌های بدنی ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی سطوح فعالیت بدنی در بین دانش آموزان دارای سبکهای شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه مدارس راهنمایی شهرستان خرامه فارس بود. جهت اجرای این تحقیق ابتدا 150 نفر از دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرستان خرامه فارس به صورت تصادفی انتخاب شدند و پس از اجرای آزمون قاب و میله 100 نفر از آنان در دو گروه 50 نفری وابسته به زمینه (میانگین سن 96/0±82/12 سال، قد 65/6±9/155 سانتی‌متر وزن 27/12±5/47 کیلوگرم) و مستقل از زمینه (میانگین سن 89/0±32/13 سال، قد 61/8±1/158 سانتی‌متر وزن 74/15±51 کیلوگرم) طبقه‌بندی شدند. برای اندازه‌گیری وابستگی و استقلال از زمینه از آزمون‌ قاب و میله و جهت سنجش فعالیت بدنی از چک لیست خودسنجی فعالیت بدنی استفاده شد. ابتدا نرمال بودن داده‌ها با استفاد از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مورد تایید قرار گرفت و سپس از آزمون آماری تی مستقل برای تجزیه و تحلیل داده‌ها تحت نرم‌افزار Spss17 استفاده شد (05/0=?). بین مدت زمان فعالیت بدنی دانش آموزان دارای سبک‌های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه اختلاف معنی‌داری یافت شد(000/0=P). بین مدت زمان فعالیت بدنی متوسط تا شدید دانش آموزان دارای سبک‌های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه اختلاف معنی‌داری مشاهده گردید(018/0=P). بین نمره معادل سوخت و سازی فعالیت بدنی دانش آموزان دارای سبک‌های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه اختلاف معنی‌داری یافت شد(000/0=P). بین نمره معادل سوخت و سازی فعالیت بدنی فعالیت بدنی متوسط تا شدید دانش آموزان دارای سبک‌های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه اختلاف معنی‌داری یافت شد(012/0=P). نتایج این تحقیق نشان داد که دانش آموزان دارای سبک‌ شناختی مستقل از زمینه نسبت به دانش آموزان وابسته به زمینه، فعالیت بدنی و هزینه انرژی بیشتری دارند. احتمال می‌رود فقر حرکتی در دانش‌آموزان وابسته به زمینه بیشتر باشد که برای اثبات این مورد به تحقیقات بیشتری نیاز است. به علاوه از آنجا که سبک شناختی می تواند به عنوان یکی از متغیرهایی که تا حدود زیادی حاصل تعامل فرد با محیط و قابل توسعه و تحول اند، مورد مداخله قرار گیرد، پیشنهاد می شود با استفاده از راهکارهای آموزشی، سبک شناختی دانش آموزان را تغییر داده و آنان را به سوی فعالیت های بدنی و آینده ای سالم تر سوق دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Level of Physical Activity in Field Dependent and Field Independent Students

نویسندگان [English]

  • Alireza Farrar 1
  • Mostafa Khani 1
  • Aliakbar Jaberi Moghaddam 2
  • Ahmad Farokhi 2
  • Kimiya Sadri 3

چکیده [English]

It is necessary to understand the effective factors in participation in physical activity in order to increase this activity in school students. The aim of the present study was to compare the level of physical activity between field dependent/ independent students in guidance schools of Kharame city of Fars province. At first 150 male students were randomly selected and after Frame and Rod test, 100 subjects were divided into two groups: field dependent group (mean age of 12.82±0.96 years, height 155.9±6.65 cm, weight 47.5±12.27 Kg) and field independent group (mean age of 13.32±0.89 years, height 158.1±8.61 cm, weight 51±15.74 Kg). Frame and Rod test was used to measure dependence and independence and Self-assessed Physical Activity Checklist was used to evaluate physical activity. Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of the data. Independent t test was used for statistical analysis in SPSS Version 17 (?=0.05). There was a significant difference in duration of physical activity between students with field dependent/independent cognitive styles (p=0.000). There was a significant difference in duration of moderate to burst physical activity between students with field dependent/independent cognitive styles (p=0.018). There was a significant difference in MET scores between students with field dependent/independent cognitive styles (p=0.000). There was a significant difference in MET of moderate to burst physical activity between students with field dependent/independent cognitive styles (p=0.012). The results of this study showed that students with field independent cognitive styles had more physical activity and energy expenditure than field independent students. It was concluded that the field dependent students may have more motor impairments and this claim needs more studies to be approved. Moreover, since cognitive style, as one of the variables which are the result of the interaction between the environment and individual and can be changed and developed, can be interfered, it is suggested that cognitive styles of the students change and encourage them in physical activity and healthier life through educational strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • field dependent
  • Field independent
  • Physical Activity