نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

تصویرسازی به مفهوم تجسم نمودن اجرای موفقیت آمیز یک مهارت حرکتی و یا تصویری آرامش بخش در ذهن بدون هیچگونه تمرین بدنی و تجربه خارجی است. هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر تمرین تصویرسازی به روش سنتی و تصویرسازی به روش PETTLEP بر تعادل ایستا و پویا بود. جامعة آماری تحقیق حاضر را دانشجویان دختر دانشگاه تهران که در نیمسال اول 90-89 واحد عمومی 1 را اخذ کردند تشکیل داد که از این میان 54 نفر از آنها (میانگین سنی 89/1± 94/21 سال) به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت داشتند.ابتدا آزمودنی ها پرسشنامه تجدید نظر شدة تصویرسازی حرکت هال و مارتین (1997) را پر کردند، سپس پیش آزمون تعادل ایستا (آزمون لک لک) و تعادل پویا (آزمون اصلاح شده بَس ) از آنها به عمل آمد. با مشاهدة توزیع طبیعی داده ها شرکت کنند گان بطور تصادفی به سه گروه همگن18 نفره (تمرین فیزیکی ، تصویرسازی سنتی و تصویرسازی PETTLEP) تقسیم شدند و تحت یک دوره تمرین به مدت 12هفته ( هر هفته 1 جلسة 20 دقیقه ای)، قرار گرفتند.در پایان دوره مداخله، پس آزمون تعادل ایستا و پویا شبیه به پیش آزمون انجام شد. سپس آزمون یادداری 24 ساعت بعد و آزمون انتقال مهارت ها 30 دقیقه پس از آزمون یادداری انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف در پیش آزمون تعادل ایستا و پویا و نمرات تصویر سازی وجود نداشت(P>0.05) . علاوه بر این، بر اساس نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری نشان داده شد با وجود این که اجرای هر سه گروه در آزمون تعادل ایستا و تعادل پویا روند پیشرفت را نشان داد(P<0.05) اما هیچ تفاوت معنی داری در پس آزمون بین گروه ها مشاهده نشد P>0.05)). به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که مدل تصویرسازی PETTLEP در اجرای تعادل ایستا موثر بود اما از از کارایی کافی در تعادل پویا برخوردار نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Imagery Methods on Balance in Female Students of University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Shahzad Tahmasebi 1
  • Sanam Ghods Mirheydari 2

چکیده [English]

The concept of imagery is to make an image of successful movement skill or a
relaxing image in mind with no body training and external experience. The aim of
the present study was to compare the effect of traditional and PETTLEP mental
imagery methods on static and dynamic balance. The statistical population
consisted of all female University of Tehran students who had general physical
education course (1) in the first educational semester in 1389-1390. 54
participants (Mean age 21.94±1.89 yrs) attended voluntary in this study. First, they
completed the Revised Movement Imagery Questionnaire (MIQ-R: Hall & Martin,
1997). Afterwards, pretest of static balance (Stork Balance Test) and dynamic
balance (Modified Bass Test of Dynamic Balance) were performed. Participants
were randomly assigned to three (n=18) groups (Physical training, Traditional
imagery and PETTLEP imagery) and trained for 12 weeks (20 min/week). Finally,
posttests of static and dynamic balance were performed under the same condition
as the pretest. Retention test was performed 24 hours later and transfer test 30
minutes after the retention test. One-way ANOVA test showed no significant
difference in static balance, dynamic balance and imagery ability scores in pretest
among groups (p>0.05). Although ANOVA with repeated measures illustrated that
although all three groups improved significantly in static and dynamic balance
(P<0.05), there were no significant differences in posttest among them (P>0.05).
Overall, results showed PETTLEP imagery was an effective method but not
sufficiently efficient in dynamic balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Students.
  • PETTLEP imagery
  • physical training
  • Static and Dynamic Balance
  • Traditional Imagery