دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 1-173 (پاییز و زمستان) 
تأثیر سبک های شناختی بردقت : نقش حافظة کاری

صفحه 61-78

10.22059/jmlm.2012.28986

احمد قطبی ورزنه؛ مهدی ضرغامی؛ اسماعیل صائمی؛ فرزاد ملکی