نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشگاه امام حسین (ع)

4 استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش پیش بینی عملکرد کمانداران ماهر براساس عوامل روانشناختی انگیختگی، فعال سازی، اضطراب، انگیزش و ویژگی های شخصیتی بر مبنای بُعد شخصیتی برونگرایی / درونگرایی است. طی یک مطالعه همبستگی از نوع پیش بینی، از بین جامعة آماری کمانداران عضو تیم ملی و افراد دعوت شده به این تیم، 34 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. مقدار انگیختگی با اندازه گیری سطح هدایت الکتریکی پوست تعیین شد و برای سنجش اضطراب صفتی از آزمون اضطراب رقابتی ورزشی ، برای سنجش اضطراب حالتی از سیاهه اضطراب حالتی رقابتی (نسخه دوم) ، برای اندازه گیری انگیزش از مقیاس انگیزش ورزشی و برای سنجش بُعد شخصیتی برونگرایی/ درونگرایی، پرسشنامه شخصیتی آیزنک مورد استفاده قرار گرفت. آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین میزان همبستگی و مدل رگرسیون خطی چندگانه برای پیش بینی عملکرد آزمودنی ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد کمانداران و انگیختگی، فعال سازی، انگیزش (درونی و بیرونی) و بُعد شخصیتی برونگرایی / درونگرایی ضریب همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد. اما هیچ یک از متغیرهای اضطراب (صفتی، شناختی و بدنی) با عملکرد، ضریب همبستگی معنی داری نداشتند و در نتیجه، پیش بینی کنندة عملکرد این ورزشکاران نبودند. متغیرهای انگیختگی و فعال سازی با هم (05/0 P< و 418/79 =(31و2)F و 837/0 =R2 ، انگیزش درونی (05/0 P< و 826/1031 = (30و1)F و 972/0 = R2) و برونگرایی / درونگرایی (05/0 P< و 199/330=(33و1)F و 909/0 = R2) به طور معنی داری، توانایی پیش بینی عملکرد کمانداران را داشتند. اما انگیزش بیرونی، پیش بینی کنندة عملکرد این ورزشکاران نبود. توصیه می شود مربیان در استعدادیابی، آموزش، انتخاب و شرکت دادن کمانداران در مسابقات، به متغیرهای مذکور توجه کافی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of Expert Archers’ Performance on the Basis of Psychological Factors with an Emphasis on Extraversion-Introversion Personality Characteristic

نویسندگان [English]

 • Nasrin Parsaei 1
 • Behrooz Abdoli 2
 • Mohammadkazem Vaez Musavi 3
 • Mohammadali Aslankhani 4

چکیده [English]

The aim of this study was to predict expert archers’ performance on the basis of
psychological factors such as arousal, activation, anxiety, motivation and
personality characteristics with an emphasis on extraversion / introversion
dimension. In this predictive correlation study, 34 expert archers were randomly
selected as the sample of the study out of the archers of national team (statistical
population). Skin conductance level was measured to assess arousal. To determine
trait anxiety, Sport Competition Anxiety Test (SCAT) and for state anxiety,
Competitive State Anxiety Inventory (CSAI-2) were used. Sport Motivation Scale
(SMS) was used to determine motivation. Extraversion / introversion level was
measured by eysenck personality questionnaire. Pearson correlation coefficient
was used to determine the level of correlation and linear multivariate regression
was used to predict subjects’ performance. The results indicated a significant
positive relationship between subjects’ performance and arousal, activation,
motivation (intrinsic, extrinsic) and extraversion / introversion whereas there was
no significant relationship between their performance and anxiety (trait, cognitive,
somatic) and consequently they could not predict performance. Also, the results
revealed that arousal and activation (P<0.05, F(2,31)=79.418, R2=0.837), intrinsic
motivation (P<0.05, F(1,30)=1031.826 , R2=0.972) and extraversion/introversion
(P<0.05, F(1,33)= 330.199, R2=0.909) were significant predictors of archers’
performance. Furthermore, extrinsic motivation could not predict performance. It
is recommended that coaches pay attention to these factors when they intend to
educate, select and involve archers in matches.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Activation
 • anxiety
 • Arousal
 • Extraversion
 • introversion
 • Motivation
 • Performance.