نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه

2 استادیار دانشگاه ارومیه

3 دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مشاهدة مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالانس دو پایه است. 45 آزمودنی با میانگین سنی7/1±03/8 به طور تصادفی در سه گروه تجربی مشاهدة مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی قرار گرفتند. آزمودنی‌ها مهارت بالانس دو پایه را به مدت سه هفته (هر هفته سه جلسه) تمرین کردند. پیش آزمون، آزمون اکتساب و آزمون یادداری از سه گروه به عمل آمد. امتیازات آزمودنی‌ها از طریق محاسبة میانگین امتیازات سه داور براساس هنجار تعیین شدة فدراسیون ژیمناستیک صورت گرفت. نتایج تحلیل واریانس دو طرفه در اندازه های تکراری نشان داد مشاهدة مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالانس دو پایه تاثیر معنی‌داری دارد (001/0 pv =). همچنین نتایج نشان داد اختلاف معنی‌داری بین گروه های مدل انیمیشن و مدل ترکیبی وجود ندارد (156/0 pv =). در نهایت هر دو گروه مدل انیمیشن و مدل ترکیبی، عملکرد بهتری نسبت به گروه تصاویر ثابت داشتند (001/0 pv =). در کل نتایج نشان می‌دهد مشاهدة انیمیشن روش الگودهی مناسب برای یادگیری مهارت بالانس دوپایه در سنین کودکی است. همچنین پیشنهاد می‌شود، از تصاویر ثابت به عنوان مکمل همراه با انیمیشن استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Observing Animated Model and Static Images and Combined Model on Motor Learning of Handstand Balance Skill

نویسندگان [English]

  • Akbar Ghavami 1
  • Fatemeh Hosseini 2
  • Hasan Mohammadzadeh 3
  • Behnam Maleki 1
  • Hossien Borhani 1

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effect of observing animated
model, static images and combined model on motor learning of handstand balance
skill. 45 subjects (mean age 8.03±1.7 yr) were randomly divided into three experimental
groups: observation of animated model, static images, combined model. Subjects
trained handstand balance skill for three weeks (three sessions per week). Pretest,
acquisition test and retention test was performed for three groups. Subjects' scores
were obtained by calculating mean scores of three gymnastic referees based on
specific norm of Gymnastics Federation. The results of two-way ANOVA with
repeated measures showed significant effects of the three methods on motor
learning of handstand balance skill (pv=0.001). Also, the results showed no
significant difference between the combined model and animation model groups
(pv=0.156). Finally, both combined model and animation model groups were
better than static images group (pv=0.001). As a whole, results suggest that
observation of animation is a useful modeling method of learning handstand
balance skill in childhood. It is also suggested that static images be used along
with the animations as a supplement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animated Model
  • Handstand Balance.
  • observational learning
  • Static Images