نویسندگان

1 مربی دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین اثر یکی از راهبردهای روانشناختی با عنوان خودگفتاری انگیزشی بود. خودگفتاری انگیزشی نوعی خودگفتاری است که به نظر می رسد از طریق تلاش و صرف انرژی بیشتر و با ایجاد انگیزش مثبت در اجرا موجب تسهیل در کار و کنترل سطح انگیختگی می شود. البته در این پژوهش اثر این راهبرد بر اجرای مهارت ساده و پیچیده بررسی شده است. به همین منظور از 42 دانشجوی تربیت بدنی در دامنه سنی 20 تا 25 سال که واحد بسکتبال 1 و 2 را گذرانده اند، استفاده شد. نمونه حاضر به شکل تصادفی ساده دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند، پس از 15 دقیقه گرم کردن عمومی بدن و تمرین تکالیف ابتدا یک پیش آزمون بدون مداخلة خودگفتاری، شامل آزمون پاس دادن توپ بسکتبال، ایفرد 1996 الف تحت تکلیف ساده و آزمون پاس دادن، ایفرد 1984 تحت تکلیف پیچیده، انجام گرفت. سپس یک پس آزمون شامل آزمون عنوان شده با مداخلة خودگفتاری از آنها به عمل آمد. در این پژوهش برای تعیین اختلاف درون گروهی و برون گروهی به ترتیب از آزمون های t همبسته و t مستقل از نرم افزار SPSS با نسخة 5/11 در سطح معنی داری آلفای 05/0 استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه های کنترل و تجربی در اجرای مهارت ساده (703/0= P) و پیچیده (512/0=P) در مرحلة پیش آزمون وجود نداشت. در نتیجه هر دو گروه از نظر عملکرد در یک سطح هستند. همچنین خودگفتاری انگیزشی موجب افزایش بهبود در اجرای مهارت ساده در گروه تجربی شد (01/0=P)؛ اختلاف معنی دار به نفع گروه تجربی به لحاظ بهبود مهارت ساده در پس آزمون دو گروه مشاهده شد (004/0=P)؛ خودگفتاری انگیزشی موجب افزایش بهبود در اجرای مهارت پیچیده در گروه تجربی شد (001/0=P)؛ اختلاف معنی دار به نفع گروه تجربی به لحاظ بهبود مهارت پیچیده در پس آزمون دو گروه مشاهده شد (048/0=P). با توجه به اختلاف میانگین در مهارت ساده بین گروه انگیزشی و کنترل (94/0=? ) و اختلاف میانگین در مهارت پیچیده بین این دو گروه (48/0 =? )، مشخص شد که اختلاف میانگین در مهارت ساده بیشتر از مهارت پیچیده بوده است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد خودگفتاری انگیزشی بر بهبود اجرای تکالیف مؤثر بوده و اثر آن بر مهارت ساده بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Motivational Self-Talk on Simple and Complex Motor Skills in Basketball

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rezaee 1
  • Ahmad Farrokhi 2
  • fazlollah Bagherzadeh 3

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of motivational self-talk as one
of the psychological strategies. Motivational self-talk is a type of self-talk that
appears to improve performance and control arousal level through increased drive
and effort and positive motivation in performance. This study tried to investigate
the effect of motivational self-talk on performance of simple and complex skills.
Using a quasi-experimental method, 42 physical education students (20-25 years
old who had passed basketball 1 and 2 units) were selected to participate in this
study. Then, they were randomly divided into two equal groups (experimental and
control) and completed a 15-minute warm-up and task practice. Firstly, the
subjects performed a pre-test (without self-talk) including basketball passing test
(AAHPERD, 1996) as simple skill and basketball passing test (AAHPERD, 1984)
as complex skill. Then, the participants performed a post-test using self-talk with
the above tests. Statistical analysis was performed using independent t test and
paired sample t test by SPSS 11.5 at ??0.05. The results showed no significant
difference between experimental and control groups in pre-test in the performance
of simple (P=0.703) and complex (P=0.512) skills so both group were at the same
level of performance. Motivational self-talk improved the simple skill in the
experimental group (P=0.001). A significant difference (in favour of experimental
group) was observed in the improvement of the simple skill in the post-test of both
groups (P=0.004). Also, motivational self-talk improved the performance of
complex skill in the experimental group (P=0.001). A significant difference (in
favour of experimental group) was observed in the improvement of the complex
skill in the post-test of both groups (P=0.048). The mean difference in the simple
task (? x =0.94) and in the complex task (? x =0.48) between the two groups showed that
the mean difference of simple skill was higher than the complex skill. Generally,
the results showed that motivational self-talk improve the performance of both
skills while it influenced simple skill more than complex skill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basketball.
  • Complex Skill
  • motivational self-talk
  • Simple Skill