نویسندگان

استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

براساس یافته های روانشناسی و علوم تربیتی، سال های پیش از دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد. یکی از ابعاد رشد در این سال ها رشد حرکتی است. بررسی عملکرد حرکتی با توجه به ابعاد پیکرسنجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازاین رو تحقیق حاضر، از طرفی با هدف بررسی ارتباط ویژگی های پیکرسنجی با عملکرد حرکتی، و از طرف دیگر به منظور تعیین اختلاف عملکرد حرکتی در کلیة کودکان پیش دبستانی شهر شیراز، بر روی 157 دختر و پسر 3 تا 6 ساله اجرا شد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، برگة ثبت ویژگی های پیکرسنجی و آزمون عملکرد حرکتی بود. از روش های آماری تحلیل واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و تی مستقل برای تحلیل استفاده گردید. نتایج در بررسی گروه های سنی، تفاوت معناداری را در پرش عمودی با 47/25 =F و 2 = df و 000/0 ?P و در پرش افقی با 15/14 = F و 2= df و 000/0? P نشان داد. در پرش عمودی برتری با گروه سنی 5 ساله ها و در پرش افقی برتری با گروه سنی 4 ساله ها بود. همچنین در بررسی تأثیر جنسیت، در پرش عمودی (70/1 = t و 155=df و 008/0 ?P و پرتاب توپ 98/1 =t و 155 = df و 030/0 P? برتری با پسران بود. در نهایت در بررسی ارتباط ابعاد پیکرسنجی با عملکرد حرکتی، وزن و ابعاد طولی بیشترین همبستگی را نشان دادند. نتایج این تحقیق نشان دهندة افزایش تدریجی قدرت عضلانی متناسب با افزایش سن است. به دست آمدن تفاوت جنسیتی در برخی از عامل های مورد بررسی، ضرورت مطالعات بعدی را بارز می سازد. بر اساس یافته های این پژوهش، پیشنهاد می شود که در تحقیقات آینده از نمونه ها و ابزارهای دیگری در پیکرسنجی به منظور مقایسه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Age and Sex Differences in Anthropometric Dimension and Motor Performance Due to Strength in Preschool Children

نویسندگان [English]

  • Robabeh Rostami
  • Gholamhossien Nazemzadegan
  • Sousan Jabbari

چکیده [English]

Psychological and educational findings show that preschool years play a very
important role in educating and developing children. One of the dimensions of
development is motor development. The survey of motor performance with respect
to anthropometric characteristic is of utmost importance. Thus, the aim of this
study was to survey the relationship between dimensional anthropometric
characteristic and motor performance and to determine the difference in motor
performance in all preschool children from Shiraz city (157 boys and girls aged
between 3 and 6). The method of this research was analytical descriptive.
Demographic information form, (AC) recording sheet and motor performance test
were used to collect data. One-way ANOVA, Pearson correlation coefficient and t
test were used to analyze the data. The results showed significant differences
between girls and boys in vertical jump (F=25.47, df=2, P?0.000) and horizontal
jump (F=14.15, df=2, P?0.000). 5-year-old subjects were stronger in vertical jump
and 4-year-old subjects in horizontal jump. Also, boys were better in vertical jump
(t=1.70, df=155, P?0.008) and ball throwing (t=1.98, df=155, P?0.030). In
investigation of the relationship between dimensional AC and motor performance,
weight and length dimension showed the highest relationship. The results showed
the gradual increment of muscular strength parallel with age. Gender difference
observed in some variables necessitates more research. It is suggested that other
samples and tools be used in anthropometric characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Anthropometric Characteristic
  • Gender
  • Motor Performance
  • preschool children