نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک برنامة فعالیت های بدنی منتخب بر رشد مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا می باشد. در این مطالعة نیمه تجربی تعداد 20 کودک (7/0 ± 8/8 سال) مبتلا به اختلال HFA و 10 کودک (4/1 ± 9/7) مبتلا به اختلال ADHD از بین جوامع مورد نظر به صورت کاملاً تصادفی و براساس پیش آزمون انتخاب شدند. مجموعة آزمون تبحر حرکتی برونینکس – اوزرتسکی برای کودکان ADHD و آزمون رشد حرکتی درشت – ویرایش دوم برای کودکان HFA مورد استفاده قرار گرفت. برنامة حرکتی منتخب (برنامة حرکتی اسپارک) که شامل فعالیت های تقویتی، بازی و ورزش برای کودکان است، به مدت 18 جلسه برای کودکان ADHD و 12 جلسه برای کودکان ADHD اجرا شد. آزمون K-S جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده ها و آزمون های t همبسته و t مستقل و آزمون لوین و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین ها استفاده گردید. در کودکان ADHD و HFA تمرین برنامة حرکتی منتخب در گروه تجربی تغییرات معناداری در اکثر متغیرها ایجاد کرد ولی در مورد گروه کنترل اینگونه نبود. باتوجه به نتایج می توان ادعا کرد برنامة فعالیت بدنی منتخب (SPARK) مورد استفاده احتمالاً می تواند باعث بهبود مهارت های حرکتی در کودکان مبتلا به ADHD و HFA شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of a Selected Physical Activity Program on the Development of Motor Skills in Attention Deficit /Hyperactivity Disorder (ADHD) and Autism (HFA) Children

نویسندگان [English]

  • Saeed Kosari 1
  • Fatemeh Keyhani 1
  • Rasoul Hemayat talab 2
  • Elahe Arabameri 3

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of a selected physical activity
program on the development of motor skills in children with attention deficit /
hyperactivity disorder (ADHD) and high functioning autism (HFA). In this semiexperimental
research, 20 children (8.8+0.7 years old) with HFA and 10 children
(7.9+1.4 years old) with ADHD based on pretest scores were randomly selected.
Bruininks – Oseretsky test of motor proficiency (BOTMP) for children with ADHD
and test of gross motor developmental – 2 for children with HFA were used.
Selected motor program (SPARK motor program) which included motor
strengthening activities, games and sports for children was performed 18 sessions
for ADHD children and 12 sessions for HFA children. K-S test to determine the
normality of data distribution and statistical t tests, Levene test and covariate
analysis were used to compare the means. The results showed the selected program
made significant changes in most variables in ADHD and HFA children in
experiment group but not in control group. According to the results of this
research, it is suggested that the selected physical activity program (SPARK) can
improve motor skills in children with ADHD and HFA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit
  • High Functioning Autism
  • Hyperactivity Disorder
  • Motor Skills.
  • Selected Motor Program