نویسندگان

1 مربی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی دقت پرتاب شرکت کنندگان مستقل از زمینه و وابسته به زمینه و همچنین بررسی حافظة کاری عددی و فضایی آنها اجرا شد. در این راستا آزمون گروهی تصاویر پنهان شده (GEFT) بین 320 دانشجوی پسر توزیع شد و در نهایت براساس نمره های به دست آمده از آزمون، 45 نفر به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری وابسته به زمینه، بی طرف و مستقل از زمینه قرار گرفتند. مطالعه شامل دو تکلیف (پرتاب دارت و آزمون حافظة کاری عددی و فضایی) بود. در تکلیف پرتاب دارت، شرکت کنندگان در مرحلة پیش آزمون 10 دارت پرتاب کردند. در مرحلة اکتساب شرکت کنندگان در 6 بلوک 10 کوششی تکلیف پرتاب دارت را انجام دادند. آزمون یادداری شامل یک بلوک 10 کوششی بود که 24 ساعت بعد از مرحلة اکتساب انجام گرفت. آزمون حافظة کاری عددی و فضایی به صورت انفرادی و با استفاده از نرم افزار علوم ذهنی کمبریج اجرا شد. داده ها به کمک روش های آماری تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه گیری مکرر، تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون تعقیبی توکی و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان مستقل از زمینه در هر دو آزمون پرتاب دارت و حافظة کاری عملکرد بهتری داشتند. یافته های این پژوهش نشان داد که نمره های بالاتر در آزمون گروهی تصاویر پنهان شدة GEFT نشان دهندة توانایی فضایی- دیداری بهتر افراد مستقل از زمینه است، که این توانایی ممکن است موجب عملکرد بهتر این افراد در آزمون حافظه کاری عددی و فضایی و تکلیف پرتاب دارت باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive Styles on Accuracy: the Role of Working Memory

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ghotbi-Varzaneh 1
  • Mehdi Zarghami 2
  • Esmaiel Saemi 1
  • Farzad Maleki 1

چکیده [English]

The present study aimed to examine throwing accuracy and spatial and digit
working memory of field dependent-independent participants. The group embedded
figure test (GEFT) was distributed among 320 male students and based on the
GEFT scores, 45 participants were randomly divided into field dependent, field
independent and control group (15 participants/each group). The study included
two tasks (dart throwing and spatial and digit working memory). In dart throwing
task, participants threw 10 darts in pre-test stage. In acquisition stage, participants
threw 60 darts in 6 blocks of 10 trials. The retention test included a block of 10
trials which was performed 24 hours after the acquisition stage. The spatial and
digit working memory test was performed individually with Cambridge brain
science software. Data were analyzed with 2-way analysis of variance with
repeated measures, one-way ANOVA test, Tukey post hoc test and Pearson
correlation coefficient. The results indicated that field independent participants
performed better in both tests of dart throwing and working memory than field
dependent participants. The findings indicated that higher scores of the GEFT task
demonstrated higher visuospatial ability (as a component of working memory) in
field independent participants which may cause a better performance in spatial
and digit working memory and dart throwing task.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accuracy
  • Digit Working Memory
  • field dependent
  • Field independent
  • Spatial Working Memory.