نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسة اثر برنامه های مداخله ای تمرینات تحمل وزن و مصرف منظم مکمل غذایی کلسیم بر چگالی مواد معدنی استخوان های ران کودکان بود. به این منظور نمونه ای 32 نفری از بین کودکان مهد "راه ظفر" با رضایت والدین به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. این کودکان در چهار گروه مختلف به مدت پنج ماه تحت برنامه های مداخله ای قرار گرفتند. همگن بودن گروه ها از نظر کلسیم مصرفی ماهانه به وسیلة پرسشنامة مصرف کلسیم بررسی شد. جمع آوری داده ها توسط دستگاه چگالی سنجی (DEXA) انجام و برای تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل واریانس یک متغیره و t گروه های همبسته استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد اختلاف معناداری بین کلسیم مصرفی ماهانة گروه های تحقیق وجود ندارد (192/0 = Sig و 696/1= F). نتایج مقایسة اختلاف میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون BMD گردن استخوان ران در همة گروه ها معنادار بود (تمرینات تحمل وزن همراه با مصرف مکمل غذایی کلسیم، 002/0 = Sig و 919/4 = t ؛ تمرینات تحمل وزن ، 00/0 = Sig و 232/6= t؛ مصرف مکمل غذایی کلسیم، 00/0 = Sig و 86/7- = t و کنترل 002/0 = Sig و 499/5 = t). در مجموع، مقایسة نمره های BMD گروه های تحقیق نشان داد، تفاوت بین میانگین نمره های گروه ها معنادار است (019/0 = Sig و 981/3= F) و بر اساس نتایج آزمون تعقیبی توکی اختلاف معناداری بین میانگین گروه های 1 و 2 با گروه کنترل وجود داشت. این یافته ها بر اهمیت دوران کودکی و نوجوانی به عنوان سنین حساس زندگی در شکل گیری تراکم استخوان تأکید دارد و مؤید این نظریة مکانیکی در رابطه با استخوان هاست که "استخوان ها نسبت به بار وارده به وسیلة اضافه کردن مواد معدنی پاسخ می دهند".

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Effect of Weight-Bearing Exercise and Calcium Supplement Intervention programs on Femur Bone Mineral Density in Children

نویسندگان [English]

  • Rasoul Hemayat talab 1
  • Ahmad Nikravan 2
  • Ahmad Jafari 3

1

2

3

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect pf weight-bearing exercise and calcium supplement invention programs on femur bone mineral density in children. For this purpose, 32 subjects were selected voluntarily from Rahe Zafar kindergarten. These children had the intervention program for 5 months. Calcium consumption questionnaire and density evaluation apparatus (DEXA) were used to collect the data. One-way ANOVA and dependent t-test were used to analyze the data. The mean difference between pre and post test was significant in all groups (weight-bearing exercise and calcium consumption t=4.919, sig=0.002; weight-bearing exercise t=6.232, sig=0.00; calcium consumption t=7.86, sig=0.00; and control t=5.499, sig=0.002). Totally, the comparison of BMD scores in groups showed a significant difference in mean scores of all groups (F=3.981, sig=0.019.) Tukey test showed a significant mean difference between 1 and 2 groups with control group. These results emphasized that childhood and adolescence play a crucial role in forming bones. They also emphasized this theory about bones that: “Bones respond to receiving loads by enhancing minerals”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone Mineral Density
  • Calcium Supplement.
  • Osteoporosis
  • Weight-Berating Exercise