دوره 16 (1403)
دوره 15 (1402)
دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
شماره 3
نشریه رشد و یادگیری حرکتی
شماره 2
نشریه رشد و یادگیری حرکتی
شماره 1
نشریه رشد و یادگیری حرکتی
بررسی اثر برنامه های مداخله ای تمرینات تحمل وزن و مصرف منظم مکمل غذایی کلسیم بر چگالی مواد معدنی استخوان های ران کودکان

رسول حمایت طلب؛ احمد نیک روان؛ سیداحمد جعفری

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1388، صفحه 5-19

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسة اثر برنامه های مداخله ای تمرینات تحمل وزن و مصرف منظم مکمل غذایی کلسیم بر چگالی مواد معدنی استخوان های ران کودکان بود. به این منظور نمونه ای 32 نفری از بین کودکان مهد "راه ظفر" با رضایت والدین به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. این کودکان در چهار گروه مختلف به مدت پنج ماه تحت برنامه های مداخله ای قرار گرفتند. همگن ...  بیشتر

تأثیر کمبود و مکمل عنصر روی در رژیم غذایی موش های مادر بر یادگیری، حافظه و عملکرد حرکتی نوزادان آنها با استفاده از ماز آبی موریس

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ احمد فرخی؛ ناصر نقدی؛ فضل الله باقرزاده؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ مهدی شهبازی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1388، صفحه 21-46

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر دو نوع رژیم غذایی عنصر روی در دوران بارداری و شیردهی موش های ماده بر یادگیری، حافظه و عملکرد حرکتی نوزادان آنها بود. کمبود عنصر روی و مکمل عنصر روی در دوران بارداری و شیردهی مادر، ممکن است بر حافظه، یادگیری و عملکرد حرکتی نوزادان آنها تاثیر بگذارد. جامعة آماری تحقیق حاضر، موش های صحرایی ماده (نژاد آلبینو ...  بیشتر

تأثیر تمرین های ادراکی – حرکتی بر بهبود قابلیت های حرکتی دانش آموزان با اختلال هماهنگی رشدی دورة ابتدایی شهر تهران

زهرا سلمان؛ محمود شیخ؛ مریم سیف نراقی؛ الهه عرب عامری؛ سیدمهدی آقاپور

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1388، صفحه 47-63

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرین های ادراکی _ حرکتی بر بهبود قابلیت های حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی است. روش انجام تحقیق نیمه تجربی است. جامعة آماری پژوهش دانش آموزان دورة ابتدایی با اختلال هماهنگی رشدی (دختر و پسر) از سه منطقة انتخابی شهر تهران هستند که در سال تحصیلی 87-86 مشغول تحصیل بودند. نمونة آماری شامل 194 کودک است که ...  بیشتر

تأثیر آرایش تمرین (شیوه های تمرینی خودتنظیم و غیرخودتنظیم) بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده

رزا رهاوی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ بهروز عبدلی؛ عبدالوهاب وهاب زاده

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1388، صفحه 65-85

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آرایش های مختلف تمرینی خودتنظیم و غیرخودتنظیم بر اکتساب، یادداری و انتقال تکالیف ردیابی ساده و پیچیده انجام شد. به همین منظور 96 دانشجوی دختر و پسر راست دست دانشگاه یزد با دامنة سنی 24-18 سال که واحد تربیت بدنی عمومی (1و2) را در نیمسال اول 88-1387 اخذ کرده بودند، به طور داوطلب انتخاب شدند و به صورت تصادفی در ...  بیشتر

تأثیر بازخورد خودکنترل و آزمونگر کنترل با استفاده از بازخورد نوار ویدئویی بر اکتساب ، یادداری و انتقال مهارت حرکتی

شیدا احسانی نوری؛ الهه عرب عامری؛ احمد فرخی؛ رسول زیدآبادی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1388، صفحه 87-102

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر، تاثیر ارائة بازخورد خودکنترل و آزمونگرکنترل با استفاده از بازخورد نوار ویدئویی بر یادگیری مهارت حرکتی دارت بود. به این منظور 200 دانشجوی داوطلب دختر کوی دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. بعد از پرکردن پرسشنامه، از بین 152 داوطلب واجد شرایط ، 36 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. بعد از پیش آزمون 10 کوششی و همگن سازی ...  بیشتر

نحوة مطالعة تغییرات درجات آزادی در یک تکلیف تعادلی

سعید ارشم؛ فرزام فرهمند؛ فضل اله باقرزاده؛ الهه عرب عامری؛ انوشیروان کاظم نژاد

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1388، صفحه 103-126

چکیده
  برنشتاین (1967)، برای هماهنگی اندام و کنترل درجات آزادی چند مرحله پیشنهاد داد. در مراحل اولیة تمرین و کسب یک مهارت حرکتی، مشکل هماهنگی از طریق تثبیت اولیة درجات آزادی کاهش می یابد، سپس تمرین بیشتر از طریق رفع محدودیت های واقع بر اندام موجب افزایش درجات آزادی و مشارکت آنها در یک سیستم قابل کنترل می شود. "تثبیت" درجات آزادی از لحاظ عملی ...  بیشتر

مقایسة اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک و یوگا بر مؤلفه‌های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر

نصرالله جوادیان صراف؛ تکتم امامی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1388، صفحه 127-145

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، مقایسة اثر 5 و 10 هفته تمرین ایروبیک و یوگا بر مؤلفه‌های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر بود. به این منظور 57 دانشجوی دختر غیرفعال دانشگاه فردوسی مشهد با دامنة سنی 25 – 19 سال که تجربه‌ای در روش‌های تمرینی منتخب نداشتند، انتخاب و به‌طور تصادفی و به تعداد مساوی به دو گروه تجربی ایروبیک و یوگا و یک گروه کنترل تقسیم شدند. ...  بیشتر

بررسی‌ و تحلیل‌ ضرورت‌ گرایشی‌ شدن‌ آموزش‌ رشتة‌ تربیت‌ بدنی‌ در سطح‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ کشور

محمود شیخ؛ رضا غلامعلی زاده

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1388، صفحه 147-160

چکیده
  هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ ضرورت‌ گرایشی‌ شدن‌ آموزش‌ رشتة‌ تربیت‌ بدنی‌ در سطح‌ دانشگاه‌های ‌ کشور بود. بدین‌ منظور پرسشنامه‌ای‌ در مقیاس‌ لیکرت‌ تنظیم‌ و بین‌ 80 نفر از جامعة‌ دانشگاهیان‌ کشور (20 نفر هیأت علمی، 20 نفر فارغ‌ التحصیل‌، 20 نفر دانشجو و 20 مربی‌ برجسته‌) به‌ عنوان‌ نمونة‌ آماری‌ توزیع‌ گردید. اطلاعات‌ ...  بیشتر