دوره 16 (1403)
دوره 15 (1402)
دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
شماره 3
نشریه رشد و یادگیری حرکتی
شماره 2
نشریه رشد و یادگیری حرکتی
شماره 1
نشریه رشد و یادگیری حرکتی
تاثیر دو نوع رژیم غذایی (کمبود عنصر روی و کمبود عنصرآهن) بر برخی شاخص های آنتروپومتریکی (قد و وزن)، رشد مغزی و عملکرد حرکتی موش های صحرایی جوان

مهدی شهبازی؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی؛ احمد فرخی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1388، صفحه 5-25

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دو نوع رژیم غذایی (رژیم غذایی کمبود عناصر روی و آهن) بر برخی شاخص های آنتروپومتریکی (قد و وزن)، رشد مغزی و عملکرد حرکتی موش های صحرایی جوان بود. جامعة آماری تحقیق را موش های نر و ماده (نژاد آلبمینو – ویستار) انستیتو پاستور ایران تشکیل دادند. پس از جفت گیری، 30 سر موش مادة باردار به طور تصادفی در سه گروه 10 تایی ...  بیشتر

تاثیر تمرین بدنی و ذهنی بر یادگیری حرکتی دانش آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر

رسول حمایت طلب؛ احمدرضا موحدی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1388، صفحه 27-41

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسة تأثیر شیوه های مختلف تمرین بدنی و ذهنی بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال بود. به منظور تحقق اهداف 40 نفر از دانش آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر مبتدی مقطع راهنمایی استان تهران به صورت تصادفی انتخاب شده و بر اساس نمره های پیش آزمون و بهرة هوشی در 5 گروه 8 نفری همگن سازماندهی شدند. پس از توجیه کلی در مورد چگونگی ...  بیشتر

تاثیر تمرینات ریتمیک بر عمق بخشی آرام سازی جودوکاران تیم ملی

محمد خورند؛ فضل اله باقرزاده؛ حسن عشایری؛ سیدمحمد کاظم واعظ موسوی؛ الهه عرب عامری

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1388، صفحه 43-59

چکیده
  بررسی ارتباط بین آرام سازی و تمرینات ریتمیک با نظر به ساز و کارهای انعطاف پذیری – کارکردی سیستم عصبی، از موضوع هایی می باشد که در تحقیقات اخیر به آن اشاره شده است. هدف از تحقیق پیش رو، بررسی تاثیر تمرینات ریتمیک بر عمق بخشی آرام سازی جودو کاران تیم ملی بود. 30 ورزشکار مرد از تیم ملی جودو، در سه گروه ده نفرة کنترل، تجربی 1( گروه تمرینات ...  بیشتر

مقایسة اثر دو روش خودالگودهی و نمایش ویدئویی مدل ماهر بر اکتساب و یادگیری مهارت سرویس والیبال

سید رسول سوزنده پور؛ احمدرضا موحدی؛ لیلا مظاهری؛ غلامرضا شریفی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1388، صفحه 61-77

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف مقایسة تاثیر دو روش خودالگودهی و نمایش ویدئویی فرد ماهر بر یادگیری مهارت سرویس والیبال انجام شد. آزمودنی ها 30 نفر از دانش آموزان مبتدی پسر 14-12 سال بودند که سابقة بازی والیبال نداشتند و پس از انجام پیش آزمون به دو گروه همسان تقسیم شدند. گروه خودالگودهی (15 نفر) شیوة اجرای خود در تکلیف ملاک را و گروه نمایش ویدئویی فرد ماهر ...  بیشتر

تاثیر تمرینات مسدود و تصادفی بر عملکرد و یادداری مهارت های پاس فوتبال

مهدی راسخی؛ بهرام یوسفی؛ محمد اقدسی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1388، صفحه 79-92

چکیده
  امروزه ، بهبود مهارت های حرکتی از طریق تمرین، مورد توجه محققان و مربیان تربیت بدنی است، با این حال روشن شده که تغییرپذیری شیوه های تمرینی برای اجرا و یادداری مهارت حرکتی نیز مفید و مؤثر است. هدف کلی این تحقیق، بررسی تعیین تاثیر تمرین به روش مسدود و تصادفی بر عملکرد و یادداری مهارت های پاس فوتبال در نوآموزان 12 سالة مدرسة فوتبال باشگاه ...  بیشتر

مقایسة سلامت روانی در دبیران تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی

مجتبی حبیبی؛ محمدعلی بشارت؛ فاطمه قراگوزلو؛ بلال ایزانلو؛ محمدرضا ذوالفقاری

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1388، صفحه 93-114

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی سلامت روانی دبیران تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی بود. به این منظور 403 دبیر شامل 105 دبیر تربیت بدنی و 298 دبیر غیرتربیت بدنی از میان جامعة دبیران استان آذربایجان غربی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامة سلامت روانی (MHI) روی آنها اجرا شد. نتایج پژوهش نشان دهندة میزان بهزیستی روان شناختی ...  بیشتر

تأثیر تغییر پذیری تمرین و سن بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان

ندا شهرزاد؛ عباس بهرام؛ محسن شفیع زاده؛ مرجان صفاری

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1388، صفحه 115-133

چکیده
  هدف از تحقیق، تعیین تأثیر تغییرپذیری تمرین و سن بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان است. به این منظور از آزمون تعدیل یافتة دقت پرتاب از بالای شانة خلجی و شفیع زاده (1383) استفاده شد. نمونة منتخب شامل 48 کودک دختر راست دست (16 کودک در هر گروه 4-5-6 ساله) و روش نمونه گیری به صورت داوطلبانه بود. کودکان در هر گروه سنی بر اساس نمره ...  بیشتر

تأثیر بازی رایانه ای بر بهرة هوشی، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان

مسعود دلبری؛ حسن محمدزاده؛ محمود دلبری

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1388، صفحه 135-145

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر بهرة هوشی، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان بود. روش پژوهش، علی – مقایسه ای و جامعة آماری، متشکل از دانش آموزان پسر دبیرستان های منطقة یک شهرستان تبریز (دامنة سنی 18-14 سال) بود. دو نمونة 25 نفری به صورت هدفدار انتخاب و در قالب دو گروه تجربی و کنترل همگن سازماندهی شدند. ملاک انتخاب گروه تجربی، ...  بیشتر