دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 1-150 (نشریه رشد و یادگیری حرکتی) 
تاثیر تمرینات ریتمیک بر عمق بخشی آرام سازی جودوکاران تیم ملی

صفحه 43-59

محمد خورند؛ فضل اله باقرزاده؛ حسن عشایری؛ سیدمحمد کاظم واعظ موسوی؛ الهه عرب عامری


مقایسة سلامت روانی در دبیران تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی

صفحه 93-114

مجتبی حبیبی؛ محمدعلی بشارت؛ فاطمه قراگوزلو؛ بلال ایزانلو؛ محمدرضا ذوالفقاری


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه رشد و یادگیری حرکتی
دی 1388، صفحه 1-150
نشریه رشد و یادگیری حرکتی
مهر 1388، صفحه 1-150
نشریه رشد و یادگیری حرکتی
تیر 1388، صفحه 1-150