نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

3 استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

4 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از تحقیق، تعیین تأثیر تغییرپذیری تمرین و سن بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان است. به این منظور از آزمون تعدیل یافتة دقت پرتاب از بالای شانة خلجی و شفیع زاده (1383) استفاده شد. نمونة منتخب شامل 48 کودک دختر راست دست (16 کودک در هر گروه 4-5-6 ساله) و روش نمونه گیری به صورت داوطلبانه بود. کودکان در هر گروه سنی بر اساس نمره های پیش آزمون به گروه تمرین ثابت و متغیر تقسیم شدند. گروه تمرین ثابت تنها با هدف 60*60 سانتیمتر تمرین کرد، در حالی که گروه تمرین متغیر با هدف های 90*90، 60*60 و 30*30 سانتیمتر به تمرین پرداخت. دورة اکتساب در 3 روز و هر روز شامل 4 دسته کوشش و هر دسته کوشش شامل 6 پرتاب با دست برتر بود. آزمون یادداری 24 ساعت پس از پایان دورة اکتساب اجرا شد. آزمون انتقال با تغییر در اندازة هدف پس از آزمون یادداری و آزمون انتقال تاخیری یک هفته بعد اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس عاملی مرکب و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. در آزمون یادداری تفاوت معنی داری بین گروه تمرین ثابت و متغیر مشاهده نشد (05/0 P>). در آزمون های انتقال عملکرد، گروه تمرین متغیر بهتر از گروه تمرین ثابت بود (05/0 P<). اثر اصلی سن در تمام مراحل تحقیق معنی دار بود و 6 ساله ها بهتر از 4 و 5 ساله ها بودند (05/0 P<) اما بین 4 و 5 ساله ها اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0 P>) . سن آزمودنی ها بر عملکرد دقت پرتاب از بالای شانه تاثیر داشت و تغییر پذیری تمرین موجب بهبود عملکرد دقت پرتاب از بالای شانة کودکان دختر 4، 5 و 6 ساله در آزمون انتقال شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Variability of Practice and Age on Retention and Transfer of the Over-Arm Throwing Accuracy in Children

نویسندگان [English]

  • Neda Shahrzad 1
  • Abbas Bahram 2
  • Mohsen Shafizade 3
  • Marjan Safari 4

چکیده [English]

The Purpose of this investigation was to study the effect of variability of practice and age on retention and transfer of the over-arm throwing accuracy in children. Khalajy and Shafizadeh’s (1383) test of over-arm throwing accuracy was adjusted and used in this study. 48 right-handed female children (16 children in each age group of 4, 5 and 6 years old) were selected voluntarily. Each age group was divided into the variable and constant practice groups according to their pretest scores. The variable group practiced with different target sizes whereas constant group practiced only with one target size. Acquisition phase lasted 3 days; each day included 4 blocks of 6 trials with their right hand. The collected data from acquisition phase, retention test, and immediate and delayed transfer tests were analyzed by mixed factorial ANOVA and Tukey follow-up test. The results showed no significant difference between constant and variable groups in retention test (P>0.05). But in immediate and delayed transfer tests, variable group outperformed constant group (P<0.05). The main effect of age was significant in all phases (P<0.05), so 6–year-old group outperformed 4- and 5-year-old groups but there was no significant difference between 4- and 5-year-old groups. In conclusion, the present study indicated that the age of children affected over-arm throwing accuracy but the variability of practice affected the performance of 4, 5 and 6-year-old children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Children.
  • Over-arm Throwing Accuracy
  • retention
  • Transfer
  • variability of practice