نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه رازی

2 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه ، بهبود مهارت های حرکتی از طریق تمرین، مورد توجه محققان و مربیان تربیت بدنی است، با این حال روشن شده که تغییرپذیری شیوه های تمرینی برای اجرا و یادداری مهارت حرکتی نیز مفید و مؤثر است. هدف کلی این تحقیق، بررسی تعیین تاثیر تمرین به روش مسدود و تصادفی بر عملکرد و یادداری مهارت های پاس فوتبال در نوآموزان 12 سالة مدرسة فوتبال باشگاه فرهنگی _ ورزشی دانش استان آذربایجان شرقی است. به این منظور و به عنوان نمونه، 24 نوآموز پسر 12 ساله به صورت تصادفی انتخاب و بعد از برابرسازی میانگین ها در گروه 12 نفری گروه بندی و سپس آموزش و تمرینات لازم ارائه شد و در نهایت آزمون های لازم محقق ساخته با روایی و اعتبار مناسب (پاس بغل پا = 86/0، پاس کات داخل پا= 81/0 و پاس کات بیرون پا = 79/0 ) از آنها به عمل آمد. متغیرهای تحقیق، روش های تمرینی مسدود و تصادفی (مستقل) و عملکرد و یادداری (وابسته) بود. از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده ها و در آمار استنباطی از روش های آماری تی تست و یو من ویتنی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که اختلاف معنی داری بین عملکرد و یادداری مهارت های پاس فوتبال در تمرینات مسدود و تصادفی در سطح کمتر از 05/0 وجود دارد، به این معنی که تمرین به روش مسدود، عملکرد نوآموزان و تمرین به روش تصادفی، یادداری مهارت های پاس فوتبال نوآموزان را تحت تاثیر قرار می دهد و بهبود می بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Random and Blocked Practices on Retention and Performance of Football Passing Skills

نویسندگان [English]

  • Mahdi Rasekhi 1
  • Bahram Yousefi 2
  • Mohamad Aghdasi 3

چکیده [English]

Today physical researchers and teachers consider exercise as a key element to improve motor skills; it is also evident that changeability in practice for retention and performance skills is both proper and effective. The main idea of this study was to evaluate the effectiveness of random and blocked practice methods on retention and performance ability of 12-year-old learners’ passing skills in the Danesh football academy of east Azerbaijan province. For this purpose, a sample of 24 boys were randomly selected and divided into two groups through balancing the means. They were then instructed, trained and finally took tests with reasonable validity and stability (side-pass = 0.86, inside-pass = 0.81 and out-pass= 0.79). The variables were random and blocked practice methods (independent) and retention and performance abilities (dependent). Descriptive statistics were used to classify data and prescriptive statistics to analyze data (T and U-Mann Whitney tests). Findings of this study showed a significant relationship between retention and performance abilities of passing skills in random and blocked methods (P<0.05). Thus, results indicated that blocked practice improves the performance ability of learners while random practice enhances their retention ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance
  • Random and Blocked Practices
  • Retention and Passing Skills of Football.