نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی سلامت، دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

5 استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سلامت روانی دبیران تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی بود. به این منظور 403 دبیر شامل 105 دبیر تربیت بدنی و 298 دبیر غیرتربیت بدنی از میان جامعة دبیران استان آذربایجان غربی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامة سلامت روانی (MHI) روی آنها اجرا شد. نتایج پژوهش نشان دهندة میزان بهزیستی روان شناختی بهتر دبیران تربیت بدنی در مقایسه با دبیران غیرتربیت بدنی بود. میزان بهزیستی روان شناختی دبیران مرد بالاتر از دبیران زن بود. میزان بهزیستی روان شناختی دبیران دارای شغل دوم به طور معنی داری کمتر از دبیران فاقد شغل دوم بود. بهزیستی روان شناختی دبیران متاهل کمتر از دبیران مجرد بود، البته میزان درماندگی روان شناختی دبیران متاهل تفاوت معنی داری با دبیران مجرد نداشت. میزان بهزیستی روان شناختی دبیران رسمی تربیت بدنی بیشتر از دبیران حق التدریس تربیت بدنی بود. همچنین میزان بهزیستی روان شناختی دبیران مرد دارای همسر شاغل به طور معنی داری کمتر از دبیران مرد دارای همسر خانه دار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Mental Health Status in Physical Education Teachers and Non-Physical Education Teachers Based on Demographic Characteristics

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Habibi 1
  • Mohamad.Ali Besharat 2
  • Fatemeh Ghareghozlou 3
  • Balal Izanloo 4
  • Mohammad Reza Zolfaghari 5

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate mental health status in physical education teachers (PET) and non-physical education teachers (NPET) based on demographic characteristics. 403 teachers consisting of 105 PETs and 298 NPETs from West Azerbaijan province were selected by multiphase cluster sampling method and completed mental health inventory (MHI). The results of the study revealed that PETs scored higher in psychological well-being than NPETs. Male teachers (PETs and NPETs) had higher scores in psychological well-being and lower scores in psychological distress than female teachers. Having a second job was negatively associated with psychological well-being in both PETs and NPETs. Married teachers showed lower psychological well-being than single teachers. Employed teachers had higher scores in psychological well-being than non-employed teachers. Male teachers who had an employed spouse showed lower psychological well-being than male teachers who had a non-employed spouse. No significant association was found between number of jobs, marital status, and employment status with psychological distress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demographic Characteristics
  • Mental Health
  • Non-Physical Education Teachers.
  • physical education teachers