نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

5 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

بررسی ارتباط بین آرام سازی و تمرینات ریتمیک با نظر به ساز و کارهای انعطاف پذیری – کارکردی سیستم عصبی، از موضوع هایی می باشد که در تحقیقات اخیر به آن اشاره شده است. هدف از تحقیق پیش رو، بررسی تاثیر تمرینات ریتمیک بر عمق بخشی آرام سازی جودو کاران تیم ملی بود. 30 ورزشکار مرد از تیم ملی جودو، در سه گروه ده نفرة کنترل، تجربی 1( گروه تمرینات آرام سازی) و تجربی 2 (گروه تمرینات آرام سازی و ریتمیک)، در این تحقیق مشارکت داشتند. بر اساس یک دورة اجرایی سه ماهه (دو دورة شش هفته ای که در شش هفتة اول، تمرینات آرام سازی برای دو گروه تجربی 1 و 2 در نظر گرفته شد و در شش هفتة دوم، برای گروه کنترل همانند دورة قبل، تمرینی در نظر گرفته نشد و برای دیگر گروه ها، تمرینات آرام سازی و ریتمیک به اجرا در آمد)، با استفاده از شاخص اندازه گیری EMG، داده ها ثبت شد و با به کارگیری آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و اندازه گیری های مکرر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، بیانگر این بود که بین آرام سازی گروه ها، اختلاف معنی داری وجود دارد. به عبارتی می توان گفت دوره های تمرینی و همچنین تمرین ریتمیک، در ارتقا آرام سازی تأثیر بسزایی دارد. یافته ها با توجه به فرضیه های اخیر و دیدگاه هایی که در زمینة تمرینات ریتمیک و آرام سازی مطرح اند، مورد بحث قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که تمرینات ریتمیک آرام سازی را توسعه می دهد و موجب عمق بخشی آن می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Rhythmic Exercises on Relaxation Depth in National Judo Team of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khorand 1
  • Fazlolah Bagherzadeh 2
  • Hasan Ashayeri 3
  • Mohamad Kazem Vaez Mousavi 4
  • Elahe Arabameri 5

چکیده [English]

The relationship between relaxation and rhythmic exercises with regard to functional neuroplasticity mechanism is a subject that has been studied in recent researches. The purpose of this study was to investigate the effect of rhythmic exercises on the depth of relaxation in national judo athletes. 30 male athletes of national judo team were randomly selected and divided into three groups: control, experimental 1 (relaxation) and experimental 2 (relaxation and rhythmic), 10 subjects each group. Data were obtained from a three-month period (two 6- weeks, the first 6-weeks relaxation for experimental 1 and 2 groups, the second 6-weeks relaxation and rhythmic exercises for experimental 1 and 2 groups and no exercise for control group) by EMG index. ANOVA and repeated measures tests were used to analyze the data. Findings showed a significant difference in the relaxation skill among groups. On the other hand, exercise periods increased relaxation and rhythmic exercises reinforced relaxation depth. Findings indicated that rhythmic exercises could improve relaxation and its depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EMG.
  • Judo Athletes
  • relaxation
  • Rhythmic Exercise