نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسة تأثیر شیوه های مختلف تمرین بدنی و ذهنی بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال بود. به منظور تحقق اهداف 40 نفر از دانش آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر مبتدی مقطع راهنمایی استان تهران به صورت تصادفی انتخاب شده و بر اساس نمره های پیش آزمون و بهرة هوشی در 5 گروه 8 نفری همگن سازماندهی شدند. پس از توجیه کلی در مورد چگونگی انجام تمرینات مربوط، آزمودنی ها تمرینات خود را به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به تعداد 30 تکرار انجام دادند. جمع آوری اطلاعات لازم در زمینة چگونگی وضعیت و پیشرفت آزمودنی ها در مهارت ملاک، با استفاده از آزمون پرتاب آزاد بسکتبال از نقطة پنالتی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها که با استفاده از آزمون آماری K-s، t همبسته، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد، نشان داد که تمرین بدنی و ذهنی بر یادگیری حرکتی دانش آموزان عقب ماندة ذهنی تأثیر معنی داری داشته است و تمرین بدنی که تمرین ذهنی دنبال شود، به بیشترین میزان یادگیری منجر می شود. ازاین رو، نتایج تحقیق نشان می دهد ترکیب تمرین بدنی و تمرین ذهنی در افراد کم توان ذهنی به بیشترین میزان یادگیری منجر می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Physical and Mental Practice on Motor Learning of Educable Mentally Retarded Students

نویسندگان [English]

  • Rasoul Hemayat talab 1
  • Ahmad Reza Movahedi 2

چکیده [English]

The Purpose of this study was to compare the effects of different combinations of mental and physical practices on the acquisition and retention of a motor skill in mentally retarded male students. Subjects were 40 guidance students who were healthy and novice in basketball penalty shot. They were selected randomly and were assigned to 5 homogeneous groups (4 as experimental and 1 as control) based on their pretest scores, IQ and their ability in mental imagery. They exercised for 8 weeks, 3 sessions per week. Kolmogorov-Smirnov test, paired T test, one-way ANOVA and Tukey post hoc test were used to analyze the data. It was observed that all four variations of practice improved their performance, yet the mental practice followed by physical practice group outperformed the other groups. The results suggest that mental practice followed by physical practice results in an outstanding performance in mentally retarded adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental imagery
  • mental retardation
  • Motor Learning and Performance.
  • motor skill