تأثیر کمبود و مکمل عنصر روی در رژیم غذایی موش های مادر بر یادگیری، حافظه و عملکرد حرکتی نوزادان آنها با استفاده از ماز آبی موریس

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 استاد انستیتو پاستور تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر دو نوع رژیم غذایی عنصر روی در دوران بارداری و شیردهی موش های ماده بر یادگیری، حافظه و عملکرد حرکتی نوزادان آنها بود. کمبود عنصر روی و مکمل عنصر روی در دوران بارداری و شیردهی مادر، ممکن است بر حافظه، یادگیری و عملکرد حرکتی نوزادان آنها تاثیر بگذارد. جامعة آماری تحقیق حاضر، موش های صحرایی ماده (نژاد آلبینو – ویستار) خریداری شده از انستیتو پاستور ایران بودند. بعد از مرحلة جفت گیری، 12 مادر باردار انتخاب و به 3 گروه تقسیم شدند و در هفتة آخر بارداری و کل دوران شیردهی رژیم غذایی مورد نظر را مصرف کردند. گروه اول، گروه کنترل بود که از غذای استاندارد استفاده کرد؛ گروه دوم، گروه دریافت کنندة مکمل روی که به مقدار ppm 10 مکمل روی به آب آنها افزوده شد؛ و گروه سوم، گروه کمبود روی که از غذای فاقد عنصر روی استفاده کردند. پس از اعمال متغیر مستقل، برای هر گروه 12 سر موش نر به عنوان نمونة آماری در نظر گرفته شد که در 56 روزگی تحت آزمون حافظه و یادگیری از طریق ماز آبی موریس قرار گرفتند و در 66 روزگی عملکرد حرکتی آنها به وسیلة دستگاه سنجش فعالیت حرکتی (Open Field) اندازه گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی توکی و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که کمبود عنصر روی در هفتة آخر بارداری و دوران شیردهی موجب تخریب یادگیری، حافظه و ضعف در عملکرد حرکتی می شود. به علاوه مکمل عنصر روی، سبب بهبود یادگیری و حافظه شد، اما تأثیر معنی داری بر عملکرد حرکتی نوزادان نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Zinc Deficiency and Zinc Supplement in Female Rats' Regime on Learning, Memory and Motor Function of Their Offspring in Morris Water Maze

نویسندگان [English]

 • S Tahmasbi 1
 • A Farokhi 1
 • N Naghdi 2
 • F Bagherzade 3
 • A Kazemnejad 4
 • M Shahbazi 1
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effect of two regimes during rats' gestation and lactation on learning, memory and motor function of their offspring. For this purpose, female rats (Albino-Wistar) were obtained from Pasteur Institute, Iran. After mating, 12 pregnant rats were divided into three groups and they had their special regimes during their last week of pregnancy as well as their lactation. Control group used a standard diet, the zinc deficient (ZnD) group a diet deficient in zinc and the zinc supplement (ZnS) group a standard diet and enhanced zinc (10ppm) in their drinking water. 12 male offspring in each group were selected as the statistical sample and they were tested for learning and memory in MWM on their 56th natal day (ND) and were tested for motor activity in open-field on their 66th natal day. One-way ANOVA, post hoc Tukey test and repeated measures ANOVA were used to analyze the data (P<0.05). These findings showed that zinc deficiency during the last week of pregnancy and during lactation impaired learning and memory of their offspring and had also a negative effect on motor function. In addition, zinc supplement had a significant effect on learning and memory but no effect on motor function of their offspring.

کلیدواژه‌ها [English]

 • learning
 • Memory
 • Morris Water Maze.
 • Motor Function
 • Zinc