نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرین های ادراکی _ حرکتی بر بهبود قابلیت های حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی است. روش انجام تحقیق نیمه تجربی است. جامعة آماری پژوهش دانش آموزان دورة ابتدایی با اختلال هماهنگی رشدی (دختر و پسر) از سه منطقة انتخابی شهر تهران هستند که در سال تحصیلی 87-86 مشغول تحصیل بودند. نمونة آماری شامل 194 کودک است که به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. ابتدا از کل شرکت کنندگان پیش آزمون به عمل آمد. سپس گروه تجربی به مدت 2 ماه (24 جلسه) فعالیت های ادراکی – حرکتی را انجام دادند و بعد از طی این مدت، پس آزمون برای هر دو گروه به اجرا درآمد. کودکان توسط آزمون ارزیابی حرکتی که شامل مهارت های دستی، تعادل ایستا و پویا و مهارت های توپی بود. به منظور پاسخ به این سؤال که آیا تمرین های ادراکی – حرکتی انجام شده در بهبود اختلال هماهنگی رشدی کودکان مؤثرند یا خیر، مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از طی مراحل مذکور، اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار کامپیوتری SPSS : PC نسخة 13 تجزیه و تحلیل شد. نتایج بیانگر بهبود اختلال هماهنگی رشدی گروه تجربی نسبت به گروه کنترل است. از یافته های این تحقیق می توان استنباط کرد که تمرین های ادراکی – حرکتی سبب بهبود اختلال هماهنگی رشدی کودکان می شوند. بنابراین پیشنهاد می شود برای افزایش آمادگی حرکتی کودکان در مدارس و در نتیجه بهبود اختلال های رشدی، برنامه های تمرینی ادراکی – حرکتی اجرا شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Perceptual Motor Training on Improving Motor Abilities of Elementary Children with Developmental Coordination Disorder in Tehran

نویسندگان [English]

  • Zahra Salman 1
  • Mahmud Sheikh 2
  • Maryam Seyf 3
  • Elahe Arabameri 4
  • Mehdi Aghapour 4

چکیده [English]

The purpose of this research was to determine the effects of perceptual motor training on improving the motor abilities of children with developmental coordination disorder. A total of 194 male and female elementary school students (aged between 6 and 11) were selected from three regions of Tehran and participated voluntarily in this study. The subjects were randomly assigned to two groups of experimental and control. The subjects performed a pretest prior to participating in the training program. The training program included two months of adjusted perceptual motor activities for 24 sessions. Following the training program, both the experimental and control groups took part in the posttest. The test included manual dexterity, dynamic and static balance, and ball handling skills. The data were analyzed by PC: SPSS-13. The results showed that children with perceptual motor training significantly improved their development coordination disorder or dyspraxia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Coordination Disorder (DCD)
  • Elementary School Students.
  • Movement Assessment Battery for Children (Movement ABC)
  • perceptual motor training