تأثیر بازخورد خودکنترل و آزمونگر کنترل با استفاده از بازخورد نوار ویدئویی بر اکتساب ، یادداری و انتقال مهارت حرکتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، تاثیر ارائة بازخورد خودکنترل و آزمونگرکنترل با استفاده از بازخورد نوار ویدئویی بر یادگیری مهارت حرکتی دارت بود. به این منظور 200 دانشجوی داوطلب دختر کوی دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. بعد از پرکردن پرسشنامه، از بین 152 داوطلب واجد شرایط ، 36 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. بعد از پیش آزمون 10 کوششی و همگن سازی در سه گروه خودکنترل، آزمونگر کنترل و جفت شده قرار گرفتند. گروه خود کنترل هنگام درخواست بازخورد نوار ویدئویی دریافت کردند. گروه آزمونگر کنترل بعد از 5 کوشش و گروه جفت شده نیز همراه با گروه خودکنترل بازخورد دریافت کردند. از همة گروه ها فیلمبرداری شد. مرحلة تمرین، 100 کوشش شامل 10 سری 10 کوششی بود و آزمون یادداری و انتقال 48 ساعت بعد گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یکطرفة تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی توکی و برای رسم نمودارها از نرم افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان داد که نوع بازخورد بر شکل مهارت حرکتی دارت در اکتساب، یادداری و انتقال تاثیر معنی داری دارد (05/0 P<) نوع بازخورد بر دقت مهارت حرکتی دارت در اکتساب، یادداری و انتقال تاثیر معنی داری دارد (05/0 P<). در کل نتایج نشان داد، افرادی که بازخورد نوار ویدئویی به صورت خودکنترل دریافت کردند، عملکرد بهتری (شکل و دقت) از گروه آزمونگر کنترل و جفت شده داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Self-Controlled and Instructor-Controlled Feedbacks on Acquisition, Retention and Transfer of a Motor Skill Using Videotape Feedback

نویسندگان [English]

  • S Ehsani 1
  • E Arab ameri 2
  • A Farokhi 2
  • R Zeydabadi 1
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of self-controlled (SC) and instructor-controlled (IC) feedbacks on the acquisition of dart motor skill using videotape feedback. For this purpose, 200 female volunteer students of University of Tehran participated in this research. After the questioners had been filled out, 36 individuals were randomly selected from 152 qualified participants. After a 10-trial pretest, they were divided into three groups: SC, IC, and Yoked group. The SC group received videotape feedback whenever they asked for it; the IC group after 5 trails, and the yoked group at the points that SF group received it. All the groups were videotaped. Practice phase consisted of 100 trials including 10 10-trail blocks. Retention and transfer tests were carried out 48 hours later. Foe data analysis, one-way ANOVA, repeated measures and Tukey test were used and EXCEL software was used to draw the plots. The results showed that the type of feedback had a significant effect on the form and accuracy of dart motor skill in acquisition, retention and transfer (P<0.05). In general, the results showed that self-controlled group had a better performance than yoked and instructor-controlled groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instructor-Controlled Feedback
  • Movement Pattern Elements.
  • Self-Controlled Feedback
  • Videotaped Feedback
  • Yoked Feedback