نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت استعدادیابی رشتة ورزشی کاراته در ایران بر اساس آمادگی های جسمانی و روانی و ارائة الگوی مناسب بود. جامعة آماری تحقیق حاضر را کلیة مسؤلان، مربیان و ورزشکاران زن و مرد تیم های ملی منتخب از مسابقات قهرمانی کاراتة کشور که در اردوی آمادگی سال 1385 کشور حضور داشتند، تشکیل دادند. نمونة آماری پژوهش 63 نفر از کاراته کاهای (31 پسر و 32 دختر) نخبة کشور بودند. ورزشکاران بر اساس برنامة زمان بندی شده در سالن مجهز به وسایل اندازه گیری به منظور اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی حاضر شدند. پیش از آن هر کدام از ورزشکاران پرسشنامة اطلاعات شخصی را پر کردند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون در سطح
معنی داری 05/0 P< صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که در کاراته کاهای دختر از مجموع تمامی عوامل ذکر شده، تنها طول پا، عرض شانه، طول دست، انعطاف پذیری، توان بی هوازی، سرعت واکنش دست، قدرت عضلات شکم، هماهنگی و پرش درجا با موفقیت کسب شده ارتباط قابل ذکر و معنی دار دارند (05/0 P<). از سوی دیگر، در مردان کاراته کا می توان به عوامل طول پا، عرض شانه، قد نشسته، انعطاف پذیری، توان بی هوازی، سرعت واکنش دست، سرعت واکنش پا، چابکی قدرت عضلات شکم، هماهنگی، پرش در جا و تمرکز اشاره کرد (05/0 P<). نتایج تحقیق نشان داد که هیچ یک از کاراته کاها بر اساس شاخص های استعدادیابی در فعالیت کاراته شرکت نکرده اند و اساساً در کشور ما هیچ گونه مبنای علمی برای استعدادیابی افراد در رشتة کاراته وجود ندارد و کلیة ورزشکاران تنها بر اساس علاقة خود یا خانواده شان وارد رشتة ورزشی کاراته می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Current Talent Identification Models, Development of a New Model for Karate in Iran Based on Physical and Mental Readiness

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Sheikh 1
  • Mehdi Shahbazi 2
  • Ashraf Amini 3
  • Reza Gholamalizadeh 4

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the situation of talent identification process and to collect Karate related indexes in Iran. For this purpose, 63 karate subjects, male (N=31) and female (N=32), participated and filled in 3 special questionnaires to identify present and optimal situation of talent identification and most important aspects of biometric, motor capabilities, psychological capacity and skill indexes. The data were analyzed by Pearson coefficient correlation (P?0.05). The results showed that although the reaction time of hand and foot, flexibility, coordination, hand and foot length, agility and sergeant jump were the most important anthropometrical factors related to successful performance, but the reaction time of hand and foot, flexibility and coordination were significant predicators of discriminating athletes. In motor capabilities, the endurance of cardiovascular system played the main role and was an important predictor. In psychological capacity, two factors of concentration and self-confidence had a critical role and only concentration was a significant predictor. The results of this study showed no pattern for talent identification in Iran from coaches and athletes’ viewpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropometrical Indexes
  • karate
  • physical fitness
  • Psychological Capacity.
  • talent identification