دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-162 (رشد ویادگیری حرکتی-ورزشی) 
4. تأثیر شاخص تودة بدن بر مهارت های حرکتی پایه در کودکان پسر 8-7 سالة شهر همدان

صفحه 75-89

رسول حمایت طلب؛ جواد افشاری؛ احمد نیک روان؛ رامین بلوچی


5. مقایسة اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان

صفحه 91-114

علی رضا صابری کاخکی؛ حسین صمدی؛ علی رضا فارسی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ حمید صداقت


7. مقایسة اثر انواع تمرین بار شناختی بر زمان و دقت تکلیف هماهنگی دودستی

صفحه 133-149

غلام حسین ناظم زادگان؛ فضل اله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب؛ علی رضا فارسی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
مهر 1389، صفحه 1-185
نشریه رشد و یادگیری حرکتی
تیر 1389، صفحه 1-148
رشد ویادگیری حرکتی-ورزشی
فروردین 1389، صفحه 1-162