نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دورة دکتری دانشگاه تهران

3 استادیار علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سطوح مختلف شاخص تودة بدن (BMI) بر اجرای مهارت های حرکتی پایه در کودکان 8-7 سالة پسر مدارس ابتدایی شهر همدان بود. به منظور تحقق اهداف 72 دانش آموز 8-7 ساله به صورت خوشه ای از بین کودکان 8-7 سالة مدارس ابتدایی شهر همدان انتخاب شدند. سپس براساس نمودار صدکی در وضعیت شاخص تودة بدنی شان به گروه های سه گانة چاق، متوسط و لاغر در سه گروه 24 نفری سازماندهی شدند. نحوة اجرای مهارت های حرکتی پایة کودکان به وسیلة تست الریخ ویرایش دوم (TGMD-2) ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری K-S، آزمون لون، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 05/0=? انجام شد. نتایج تحلیل واریانس یکراهه نشان دهندة اختلاف معنادار در خرده مقایس های لی لی، پرش جفت، پرتاب از بالای شانه و نبود اختلاف معنادار در خرده مقایس های دویدن و گرفتن شیء در گروه های سه گانة شاخص تودة بدنی بود. نتایج آزمون تعقیبی در خرده مقیاس لی لی، پرش جفت، پرتاب از بالای شانه نشان داد، افراد گروه نرمال در مقایسه با گروه چاق، عملکرد بهتری داشتند. همچنین در خرده مقیاس های پرش جفت، پرتاب از بالای شانه افراد گروه لاغر عملکرد بهتری در مقایسه با افراد چاق داشتند. احتمالاً ارتباط معکوس مشاهده شده بین شاخص تودة بدنی بالا و مهارت های حرکتی پایه به عوامل مکانیکی، شناختی، اجزای حرکت، حمل تودة بدن، هماهنگی اجزا و دامنة حرکت وابسته بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Body Mass Index on Fundamental Motor Skill in 7-8-Year-Old Boys in Hamedan

نویسندگان [English]

  • Rasoul Hemayattalab 1
  • Javad Afshari 2
  • Ahmad Nikravan 2
  • Ramin Baloochi 3

1

2

3

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of body mass index on fundamental motor skills performance in 7-8-year-old boys in Hamedan. Forthis purpose, 72 elementary students were selected via cluster randomization from the elementary schools of Hamedan and divided into three groups: fat, normal, and thin according to percentile diagram. Then, TGMD-2 was performed by children and data were analyzed via K-S, Leven test and ANOVA. The results indicated a significant difference in hop, broad jump and over arm throw and no difference in run and catch subscales. The post hoc test indicated that the normal group performed hop, broad jump and over arm throw better than fat group. In addition, thin group performed broad jump and over arm throw better than fat group. Presumably, the inverse relationship between high body mass index basic motor skills relate to mechanical and recognition factors, components of movement, moving body mass, component coordination and motion range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Mass Index
  • children
  • Fundamental Motor Skill