نویسندگان

1 دانشجوی دورة دکتری دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیق حاضر به منظورمقایسة اثر انواع تمرین بار شناختی بر زمان و دقت تکلیف حرکت هماهنگی دودستی انجام گرفت. به این منظور 60 آزمودنی از بین دانشجویان ورزشکار دانشگاه شیراز داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی ساده در چهار گروه 15 نفری قرار گرفتند. گروه ها شامل تکلیف بار شناختی کم (شمارش اعداد)، تکلیف بار شناختی متوسط (تکلیف ادراکی – حرکتی شامل واکنش پا) و گروه تکلیف بار شناختی زیاد (ادراکی حرکتی همراه با شنیداری) و گروه بی تمرین بودند. گروه های آزمایشی به مدت شش هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه شش بلوک دوازده کوششی تمرین کردند. آزمودنی ها قبل از شروع پروتکل و در پایان دورة تمرین، تکلیف هماهنگی دودستی را با استفاده از آزمون هماهنگی دودستی دستگاه وی ینا با اعتبار 71/0 تا 84/0 و پایانی 85/0 تا 96/0 انجام دادند. سپس نتایج زمان کلی حرکت و درصد خطای آزمودنی که در تکلیف هماهنگی دودستی بیانگر تخصیص توجه است، تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تی وابسته و تحلیل واریانس یکطرفه انجام شد. یافته ها نشان داد که تمرین بارشناختی زیاد بر دقت تکلیف هماهنگی دودستی اثر می گذارد، ولی در عامل زمان کلی، بین گروه ها نسبت به گروه کنترل اختلاف معناداری دیده نشد (05/0 =?). بر اساس یافته های این تحقیق، در فعالیت هایی که نیازمند تخصیص توجه اند، چنانچه تمرین با بار شناختی زیاد انجام گیرد، ممکن است ظرفیت توجه تغییر یافته و در مهارت های نیازمند توجه به واسطة تغییر ظرفیت، مهارت از بعد پردازش اطلاعات گسترش پیدا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effect of Cognitive Load on Duration and Accuracy of Bimanual Coordination Task

نویسندگان [English]

  • Gholamhosein Nazemzadegan 1
  • Fazlollah Bagherzadeh 2
  • Rasoul Hemayattalab 3
  • Alireza Farsi 4

چکیده [English]

In this study, the effect of cognitive load (CL) training on duration and accuracy of bimanual coordination (BC) task was investigated. For this purpose, athletic male students of Shiraz University were randomly divided into 4 groups: G1 with low CL, G2 with intermediate CL, G3 with high CL and G4 control. The subjects practiced for 6 weeks, 3 sessions a week, 6 blocks, 12 trials. The subjects performed bimanual coordination task by Vienna test system (v=71%-84% and r=85%-96%). Independent T test and one-way ANOVA were used to analyze the data. The results showed that high CL affected the accuracy of bimanual coordination task. No significant difference was observed between CL groups and control group in overall duration (?=0.05). It can be concluded that if there is high CL in activities which require much attention, attention capacity may change and in skills that need attention, the task can be improved after information processing as a result of capacity change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attention
  • Bimanual Coordination
  • cognitive load
  • Vienna Test System