مقایسة اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف تمرین بر یادگیری و انتقال برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در یک تکلیف زنجیره ای انجام گرفت. به منظور اجرای این طرح، 80 آزمودنی داوطلب مرد (با دامنة سنی 23-19 سال) به طور تصادفی در چهار گروه تمرینی قالبی، تصادفی و ترکیبی (قالبی – تصادفی و تصادفی – قالبی) قرار گرفتند. آزمایش شامل اجرای تکالیف زنجیره ای با برنامة حرکتی تعمیم یافتة متفاوت (تغییر ابعاد فضایی) و پارامتر زمان متغیر بود. آزمودنی ها پس از آشنایی با آزمون و انجام 108 کوشش، براساس گروه تمرینی، در آزمون های یادداری و انتقال شرکت کردند. پس از مراحل مختلف آزمایش، مقدار خطای زمان بندی نسبی (شاخص کارایی برنامة حرکتی تعمیم یافته) و خطای زمان بندی مطلق (شاخص دقت و کارایی پارامتر) محاسبه شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام گرفت. نتایج اختلاف
معنی داری (05/0 ? P). را بین روش های مختلف تمرین در مرحلة اکتساب نشان داد، ولی در مراحل یادداری و انتقال، با وجود برتری نسبی طرح های تمرینی ترکیبی بر مقدار خطاهای زمان بندی نسبی و مطلق، تفاوت بین گروه های تمرینی معنی دار نبود. بنابراین نتایج تحقیق با اثر تداخل زمینه ای و نظریة شی و کهل و ایندرمیل (1990)، لندین و هبرت (1997) و لی و سیمون (2004) مبنی بر سودمندی طرح تمرین ترکیبی بر یادگیری مغایر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effects of Practice Schedules on Generalized Motor Program and Parameter Timing Transfer and Learning

نویسندگان [English]

  • alireza saberi 1
  • hosien samadi 2
  • alireza farsi 3
  • korosh ghahraman 1
  • hamid sedaghat 2
چکیده [English]

This research was performed to monitor the effects of different practice schedules on learning and transfer of generalized motor program and timing parameter in a serial task. For this purpose, 80 participants (age: 19-23 years) voluntarily participated in this research and then they were divided randomly into 4 groups: blocked, random, blocked-random and random-blocked. This test included performance of serial tasks with different generalized motor programs (spatial dimension variance) and variable timing parameter. The participants accomplished 108 trials (pretest) and participated in retention and transfer tests. After these tests, the amount of relative timing error (measure of consistency and proficiency of generalized motor program) and absolute timing error (measure of accuracy and proficiency of parameterization) was calculated. Analysis of variance and post hoc Tukey test were used to analyze the data. The results showed a significant difference (P?0.05) among practice schedules in the acquisition phase, but in transfer and retention phases, despite the relative priority of combined practice groups, there was no significant difference among the groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalized Motor Program (GMP)
  • Parameter
  • practice
  • Relative and Absolute Timing.