دوره 15 (1402)
دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 1 (1388)
اثر اعتیاد و فعالیت بدنی رت مادر بر شاخص های رشد جسمی فرزندان نر

مرتضی طاهری؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی؛ الهه عرب عامری؛ نبی اله نامور اصل

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر اعتیاد و فعالیت بدنی رت مادر بر شاخص‌های رشد جسمی فرزندان نر است. روش تحقیق از نوع تجربی است. جامعه آماری تحقیق، رت‌های صحرایی نژاد آلبینو – ویستار بخش پرورش حیوانات آزمایشگاهی انستیتو پاستور بودند. در نهایت نتایج حاصل از عملکرد 116 فرزند نر در 4 گروه (مادر معتاد، مادر ورزشکار، مادر معتاد ورزشکار، گروه ...  بیشتر

تأثیر یک برنامه آموزش روان‌شناختی بر بهداشت روانی بازیکنان نخبه بسکتبال

مهران شاهین طبع؛ محمدعلی اصلانخانی؛ بهروز عبدلی؛ کامبیز کامکاری

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان اثربخشی یک برنامه آموزش روان‌شناختی بر بهداشت روانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران است. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، تمامی بازیکنان شرکت‌کننده در لیگ برتر بسکتبال ایران در سال 1388 است که حدود 150 نفر بودند که از میان آنها دو تیم به‌صورت هدفمند ...  بیشتر

مقایسه انگیزه شرکت زنان و مردان سالمند شهر تهران در فعالیت بدنی

مهوش نوربخش؛ احمد فرخی؛ سعیده خاکپور؛ همایون فراهانی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  تحقیقات انجام گرفته در زمینه متغیرهایی که سالمندان را به فعالیت‌های بدنی ترغیب می‌کنند، محدود است. این تحقیق با هدف مقایسه انگیزه شرکت زنان و مردان سالمند شهر تهران در فعالیت بدنی انجام گرفت. آزمودنی‌های این پژوهش 241 نفر (121 مرد و 120 زن) از سالمندان شهر تهران با دامنه سنی 60 تا 89 سال (66/6 = SD، 16/66 = M) بودند که با روش سهمیه‌ای هدفمند از پنج ...  بیشتر

تأثیر تجربه ادراکی – حرکتی بر بهره رشد حرکتی حرکات درشت و ظریف نوزادان 8 – 5 ماهه

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ مریم کاویانی؛ اکرم کاویانی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تجربه ادراکی – حرکتی بر بهره رشد حرکتی حرکات درشت و ظریف نوزادان بود. به‌این منظور 15 نوزاد 8 – 5 ماه‌ی سالم و بالیده به‌صورت تصادفی از مرکز شیرخوارگاه آمنه شهر تهران انتخاب شدند و به‌صورت همگن از نظر سنی در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. نوزادان گروه آزمایش به مدت 36 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه در محیط ...  بیشتر

مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران

سید فضل ا.. قدس میرحیدری؛ همیلا تکلی؛ مرتضی عبداللهی؛ حسن غرایاق زندی؛ مرضیه مشهوری؛ صنم بیگم قدس میرحیدری

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  هدف از این تحقیق، مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر واحد 1 تربیت بدنی دانشگاه تهران بود. به این منظور، 109 دانشجوی دختر و 225 دانشجوی پسر انتخاب و با استفاده از پرسشنامه کوپر اسمیت (حاوی 58 سؤال که روایی و پایایی آن در داخل کشور تعیین شده) و نمره‌های آزمون پایان دوره واحد 1 تربیت بدنی، بررسی شدند. برای تجزیه ...  بیشتر

نیمرخ فیزیولوژیکی و روان شناختی بدمینتون بازان نخبه ایران

زهره کامیاب؛ مهرعلی همتی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا؛ سیدبهادر زکی زاده

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  هدف از این پژوهش، تهیه نیمرخ فیزیولوژیکی و روان‌شناختی بدمینون‌بازان نخبه ایران بود. به‌این منظور 18 بدمینتون‌باز برجسته کشور (8 زن با میانگین سن 09/3± 12/19 سال و 10 مرد با میانگین سن 93/2 ±8/19 سال) در این تحقیق شرکت کردند. ویژگی‌های فیزیولوژیکی اندازه‌گیری‌شده عبارتند از: توان هوازی (گاز آنالایزر)، توان بی‌هوازی (وینگیت)، توان و استقامت ...  بیشتر

جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی

علی حبیبی؛ احمدرضا موحدی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ شهین جلالی؛ جلیل مرادی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی(پرتاب آزاد بسکتبال) بود. نمونه تحقیق،60 دانشجوی مرد (سن 5/1±76/21سال) بودند. ابتدا از پرسشنامة جهت‌گیری ورزشی (با ضریب پایایی90/0)، برای تشخیص افراد با خصیصة رقابت‌جویی و غیررقابت‌جویی استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه را بهرام ...  بیشتر

تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگران بر ادراک عمق ورزشکاران مرد و زن

مهدی شهبازی؛ امیر وزینی طاهر؛ نوید حدادی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  هدف از انجام این بررسی تأثیر حضور تماشاگران بر افزایش انگیختگی و اثر آن بر ادراک عمق ورزشکاران بود. جامعة آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل دادند که از میان این 58 نفر (23 نفر زن و 35 نفر مرد با میانگین سنی 3/23 و انحراف استاندارد 16/2) به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها در دو محیط انگیزشی (با حضور ...  بیشتر