تأثیر یک برنامه آموزش روان‌شناختی بر بهداشت روانی بازیکنان نخبه بسکتبال

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان اثربخشی یک برنامه آموزش روان‌شناختی بر بهداشت روانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران است. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، تمامی بازیکنان شرکت‌کننده در لیگ برتر بسکتبال ایران در سال 1388 است که حدود 150 نفر بودند که از میان آنها دو تیم به‌صورت هدفمند و در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و شاهد انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، سیاه‌ی شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا – 2 فرم بازسازی شده بود که علاوه‌بر نیمرخ مقیاس‌های روایی، شامل چهار نیمرخ مقیاس‌های بالینی، جسمانی / شناختی و درون‌سازی، برون‌سازی بین‌فردی و علایق و در نهایت آسیب‌شناسی پنج‌گانه شخصیت است. سیاه‌ی مذکور 338 سؤال دارد و ضرایب روایی و اعتبار بالاتر از 86/0 را نشان می‌دهد. سیاه‌ی شخصیتی مذکور، قبل از ارائه آموزش‌های روان‌شناختی و پس از اعمال آموزش‌های روان‌شناختی، با شرکت‌کنندگان اجرا و داده‌ها با استفاده از مدل آماری تحلیل کوواریانس، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش‌های روان‌شناختی به کاهش ویژگی‌های نارسایی هیجانی / برون‌سازی، نارسایی در تفکر، ضعف روحیه، شکایات جسمانی، هیجانات مثبت پایین، عقاید آزار دیدن، احساس ضعف و خستگی، شکایات شناختی، درماندگی / ناامیدی، نگرانی / فشار روانی، اضطراب، سوءاستفاده از مواد، مشکلات خانوادگی، منفعل‌گرایی بین فردی، اجتناب اجتماعی، عدم پیوندگرایی و احساس تنهایی، علایق ادبی – زیباشناسی، روان‌پریشی، روان‌نژندی و هیجان‌های منفی، در گروه آزمایش منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of a Psychological Training Program on Mental Health of Elite Basketball Players

نویسندگان [English]

  • M Shahintab 1
  • m Aslankhani 2
  • B Abdoli 3
  • K Kamkari 4
چکیده [English]

The main of this research was to investigate the effect of a psychological training program on mental health of elite basketball players. This research was semi–experimental with pretest posttest and a control group. The population consisted of all basketball players from Iran basketball super league (N=150). They were divided into two teams: experimental and control group. Minnesota multiphasic personality inventory – 2 restructured form (MMPI – 2RF) was used to collect data which consisted of validity scales profile as well as 4 profiles including clinical, somatic/cognitive and internalizing scale, externalizing scale, interpersonal and interest scale and psyche scale. This inventory consisted of 338 questions and showed high validity and reliability coefficients (P<0.86). The inventory was administered to the subjects before and after the intervention. Covariance analysis was used to analyze the data. The results revealed that the intervention reduced these subscales: emotional/externalizing dysfunction, thought dysfunction, demoralization, somatic complaints, low positive emotions, ideas of persecution, malaise, cognitive complaints, helplessness / hopelessness, stress / mental pressure, anxiety, drug abuse, family problems, interpersonal passivity, social avoidance, disaffiliation, aesthetic - literary interests, psychoticism, negative emotions and neuroticism in the experimental group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elite basketball player.
  • Mental Health
  • Psychological Intervention