تأثیر تجربه ادراکی – حرکتی بر بهره رشد حرکتی حرکات درشت و ظریف نوزادان 8 – 5 ماهه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تجربه ادراکی – حرکتی بر بهره رشد حرکتی حرکات درشت و ظریف نوزادان بود. به‌این منظور 15 نوزاد 8 – 5 ماه‌ی سالم و بالیده به‌صورت تصادفی از مرکز شیرخوارگاه آمنه شهر تهران انتخاب شدند و به‌صورت همگن از نظر سنی در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. نوزادان گروه آزمایش به مدت 36 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه در محیط غنی‌شده ادراکی – حرکتی تمرین کردند. برای ارزیابی مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف، از مقیاس رشد حرکتی پی بادی استفاده شد. داده‌های حاصل با استفاده از آزمون آماری t مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین میانگین نمره‌های بهره رشد حرکتی حرکات ظریف (004/0 = p) و میانگین نمره‌های بهره رشدی – حرکتی حرکات درشت (02/0 = P) دو گروه تمرین و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. براساس یافته‌های حاصل، تمرین و تجربه بر رشد حرکتی به‌طور کلی و بر بهره رشد حرکتی حرکات درشت و ظریف به‌طور اختصاصی تأثیر مثبت دارد. به‌عبارت دیگر، تمرین و تجربه عاملی مثبت در رشد مهارت‌های حرکتی پایه‌ای و بنیادی نوزادان شرکت‌کننده در دو گروه تمرین بود. این یافته‌ها با دیدگاه سیستم‌های پویا در رشد حرکتی سازگار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perceptual – Motor Experience on Motor Development Quotient of Fine and Gross Motor Skills in 5-8-Month-Old Infants

نویسندگان [English]

  • A Farsi 1
  • B Abdoli 2
  • M Kaviani 3
  • A Kaviani 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of perceptual – motor experience on motor development quotient of fine and gross motor skills in infants. Fifteen 5-8-month-old healthy infants participated randomly in this study and were divided homogenously into two groups (experimental and control) according to their age. Experimental group had 36 training sessions, each session an hour at a perceptual – motor enriched environment. Peabody motor development scale was used to evaluate fine and gross motor skills. Data were analyzed by independent t test. Results indicated a significant difference in mean score of motor development quotient between fine motor skills (p=0.004) and gross motor skills (p=0.02). These findings showed that training and experience had a positive effect on motor development generally and on motor development quotient of fine and gross motor skills specifically. In other words, training and experience were positive factors of fundamental and basic motor skills development of the infants in both groups. These results are in line with the perspective of dynamic systems of motor development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fine motor skills
  • gross motor skills
  • Motor development quotient.
  • Perceptual – motor