نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

چکیده

تحقیقات انجام گرفته در زمینه متغیرهایی که سالمندان را به فعالیت‌های بدنی ترغیب می‌کنند، محدود است. این تحقیق با هدف مقایسه انگیزه شرکت زنان و مردان سالمند شهر تهران در فعالیت بدنی انجام گرفت. آزمودنی‌های این پژوهش 241 نفر (121 مرد و 120 زن) از سالمندان شهر تهران با دامنه سنی 60 تا 89 سال (66/6 = SD، 16/66 = M) بودند که با روش سهمیه‌ای هدفمند از پنج منطقه شمال، جنوب، مرکز، غرب و شرق تهران انتخاب شدند و در تحقیق شرکت کردند. ابزارهای اندازه‌گیری مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه ویژگی‌های فردی و انگیزش مشارکت ورزشی سالمندان (PMQOA) بود. به‌منظور توصیف متغیرها و آزمون فرضیه‌های تحقیق، از روش‌های آماری توصیفی، آزمون فریدمن و روش تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اولویت عوامل گوناگون انگیزه شرکت سالمندان در فعالیت‌های ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد (00/0 =P، 4/556 = 2X) و انگیزه آمادگی جسمانی، مهم‌ترین دلیل مشارکت ورزشی سالمندان است. میان زنان و مردان سالمند در عوامل پزشکی و شهرت تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0 >P) و زنان این عوامل را برای شرکت در تمرینات ورزشی مهم‌تر از مردان گزارش کردند. همچنین در زمینه مقایسه انگیزه‌ها بین گروه‌های سنی مختلف، یافته‌های درگیر شدن نشان داد (05/0>P) و افراد 60 تا 69 ساله این عوامل انگیزشی را برای شرکت در تمرینات ورزشی مهم‌تر از افراد 70 ساله به بالا بیان کردند، بین آزمودنی‌ها در سطوح تحصیلی مختلف در عوامل شهرت، پزشکی و درگیر شدن تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0>P) در ضمن زنان خانه‌دار در مقایسه با افراد نظامی، روی عامل انگیزشی پزشکی تأکید بیشتری داشتند. دستاوردهای حاصل از این تحقیق می‌تواند در توسعه مداخلات تمرینی که موجب افزایش مشارکت سالمندان در فعالیت‌های ورزشی می‌شود، مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Participation Motives of Male and Female Older Adults for Sport Activities in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mahvash Nourbakhsh 1
  • Ahmad Farokhi 2
  • Saiede Khakpour 3
  • Homayon Farahani 4

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate and compare the participation motives of male and female older adults for sport activities. The subjects were 241 persons (121 men and 120 women ranged from 60 to 89 years old, M = 66.16, SD = 6.66) who were selected from 5 districts of Tehran by relative portion method. Data were collected using demographic questionnaire and participation motivation questionnaire for older adults (PMQOA). The descriptive statistics, Friedman test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to describe variables and to test the research hypotheses. Results indicated significant differences in the priority of different factors of participation motives (X2 = 556.4, P=0.00); and fitness motive was the most important reason for sport participation in older adults. There were significant differences between men and women in “medical” and “reputation” factors (P<0.05) and women reported these factors as more important for their participation in sport activities when compared with men. In addition, the results indicated significant differences among age groups in “social”, “challenge – benefit” and “involvement” factors (P<0.05), and 60-69-year-old group rated these motivation factors higher than 70-year-old and older group. There were significant differences among different educational levels in “reputation”, “medical” and “involvement” factors (P<0.05). The homemakers also placed greater emphasis on “medical” factor when compared with military subjects. The findings of this study can be useful to develop exercise interventions for older adults which could increase exercise participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • older adults
  • Participation motives
  • sport activities.