نیمرخ فیزیولوژیکی و روان شناختی بدمینتون بازان نخبه ایران

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 استاد دانشگاه گیلان

4 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف از این پژوهش، تهیه نیمرخ فیزیولوژیکی و روان‌شناختی بدمینون‌بازان نخبه ایران بود. به‌این منظور 18 بدمینتون‌باز برجسته کشور (8 زن با میانگین سن 09/3± 12/19 سال و 10 مرد با میانگین سن 93/2 ±8/19 سال) در این تحقیق شرکت کردند. ویژگی‌های فیزیولوژیکی اندازه‌گیری‌شده عبارتند از: توان هوازی (گاز آنالایزر)، توان بی‌هوازی (وینگیت)، توان و استقامت عضلات پا (پرش عمودی سارجنت و پرش جفت دوطرفه)، استقامت عضلات شکم (دراز و نشست)، سرعت (دو 40 یارد)، چابکی (آزمون‌های 4 × 9 متر و ایلی نویز)، زمان واکنش (دیداری) و انعطاف‌پذیری (خمش تنه به جلو). این اندازه‌گیری-ها در مرکز سنجش کمیته ملی المپیک انجام گرفت. آمادگی روانی آزمودنی‌ها نیز از طریق پرسشنامه آمادگی روانی (Psych SASI) اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از آزمون‌های "t استودنت مستقل و تک‌گروهی" استفاده شد. براساس یافته‌های پژوهش، زنان از نظر آمادگی جسمانی و آمادگی روانی، به‌طور معنی‌داری ضعیف‌تر از مردان بودند (05/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physiological and Psychological Profiles of Elite Iranian Badminton Players

نویسندگان [English]

  • Z Kamyab 1
  • M Hemati 2
  • F Rahmani 3
  • B Z 4
چکیده [English]

The aim of this research was to provide physiological and psychological profiles of elite Iranian badminton players. 18 elite badminton players (8 females aged 19.12±3.09 years, and 10 males aged 19.8±2.93 years) took part in this research. The physiological features measured included aerobic power (gas analyzer), anaerobic alactacid power (Wingate), leg muscle power (Sargent vertical jump), leg muscle endurance (bilateral couple jump), abdomen endurance (sit-ups), speed (40 yd running), agility (4×9 m and Illinois running), reaction time and flexibility (sit and reach). Also, the mental preparation of the subjects were measured by the psychological questionnaire "SASI Psych". For statistical analysis of the data, independent t test and single group student test was used. According to the results, the females were significantly weaker than males in physical fitness and mental preparation (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elite Badminton Player
  • Physiological Profile and Psychological Profile.