تأثیر حالات فراانگیزشی و شرایط تکلیف بر خودکارامدی و عملکرد حرکتی پرتاب کنندگان مبتدی دارت

نویسندگان

1 مربی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد رفتار حرکتی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی حالت های فراانگیزشی و شرایط تکلیف بر ادراک کارامدی و عملکرد حرکتی پرتاب کنندگان مبتدی دارت در تکالیف آسان و مشکل اجرا شد. در این راستا پرسشنامة تسلط فعالیت محور (کوک و گرکوویچ، 1993) بین 140 دانشجوی پسر توزیع شد و در نهایت براساس نمره های به دست آمده در پرسشنامه، 32 نفر به صورت تصادفی در دو گروه 16 نفری هدف محور و فعالیت محور قرار گرفتند. هر تکلیف شامل 3 بلوک 8 کوششی و هر کوشش شامل 4 پرتاب بود.
شرکت کنندگان در پیش آزمون و بعد از کوشش های 8، 16، 24 مقیاس خودکارامدی (فلتز و چیس ، 1998) را تکمیل کردند.
داده ها به کمک روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، کوواریانس و آزمون تعقیبی LSD تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه در ادراک کارامدی (تکلیف مشکل) تفاوت معنی داری وجود دارد، اما در عملکرد حرکتی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. این نتایج تنها بخشی از اصول موجود در نظریة بازگشتی را تایید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Metamotivational States and Task Condition on Self-Efficacy and Motor Performance in Amateur Dart Throwers

نویسندگان [English]

  • ahmad varzaveh 1
  • mehdi zarghami 2
  • esmaeil saemi 1
  • hosein molania 3
چکیده [English]

The main purpose of this study was to examine the effect of metamotivational states on self-efficacy perceptions and motor performance in dart throwing beginners in easy and difficult conditions. For this purpose, the paratelic dominance questionnaire (Cook & Gerkovich, 1993) was distributed among 140 male students, and 32 participants were randomly divided into two groups (16 in a telic group and 16 in a paratelic group). Each task consisted of three blocks of eight trials, and each trail consisted of 4 throws. Participants completed the Self-Efficacy Scale (Feltz & Chase, 1998) in their pretest and after trials 8, 16, 24. Data were analyzed with repeated measure, ANCOVA test and LSD post hoc test. The results showed a significant difference between paratelic and telic participants in self-efficacy perception (difficult task), and no significant difference in motor performance. Overall, the study only partially confirmed the reversal theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metamotivational States
  • Reversal Theory
  • Self-efficacy theory
  • Task Condition