مقایسة تاثیر بازخورد مسدود، تصادفی و بازخورد اختصاصی بخش دشوار بر اکتساب و یادداری سرویس بلند بدمینتون

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مقایسة ارائه بازخورد به صورت مسدود تصادفی و اختصاصی به دشوارترین بخش مهارت سرویس بلند بدمینتون بر اکتساب و یادداری کل و بخش دشوار مهارت انجام شد. به این منظور در مرحلة اول 10 بازیکن نخبة بدمینتون انتخاب شدند و 10 کوشش از سرویس بلند را به تنهایی و 10 کوشش را با تکلیف ثانویه کاوش اجرا کردند. با کسر امتیازهای دو مرحله برای هر بازیکن دشوارترین بخش مهارت – توجه طلب ترین بخش – شناسایی شد. در مرحلة دوم 33 آزمودنی به صورت تصادفی ساده در یکی از گروه تمرینی بازخورد به صورت مسدود به تمام بخش های مهارت، بازخورد به صورت تصادفی به همة بخش های مهارت و بازخورد به دشوارترین بخش، قرار گرفتند. مرحلة اکتساب شامل سه بلوک 50 کوششی بود و در پایان هر 50 کوشش یک بلوک 10 کوششی به عنوان آزمون اکتساب انجام شد. 10 دقیقه پس از پایان مراحل اکتساب آزمون یادداری فوری کیفی، 24 ساعت بعد آزمون یادداری تأخیری کیفی و آزمون کمی اسکات و فاکس به عمل آمد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مرکب (بلوک 3) ? (3 گروه) و تحلیل واریانس یکسویه نشان داد تنها در مرحلة یادداری تأخیری کل مهارت تفاوت معناداری بین گروه ها وجو دارد (05/0 ? ?) . نتایج این تحقیق نشان داد در یادگیری کل مهارت استفاده از بازخورد تصادفی به عملکرد یادداری بهتری می انجامد، اما در یادگیری بخش دشوار مهارت تفاوتی بین گروه ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effect of Blocked, Random and Specialized Feedback to Difficult Part on Acquisition and Retention of Badminton High Service

نویسندگان [English]

  • alireza farsi 1
  • maryam ekradi 2
  • zahra asgari 2
  • mina gholami 3
چکیده [English]

The present research examined the effect of different feedbacks such as blocked, random and specialized to the most difficult part of a task on acquisition and retention of badminton high service. At first, 10 expert badminton players performed 10 trial high service and 10 with probe technique to determine the most difficult part of the high service. The difference between the two scores defined the most difficult part of the skill. Then, 33 participants were assigned to one of three groups: blocked, random and specialized feedback to the most difficult part of the skill. Acquisition phase consisted of three 50-trial blocks with 10 trials at the end of each block as the acquisition test. Immediate retention was performed ten minutes after acquisition trials; delayed retention, Scott & Fox quantitative test and transfer test were performed 24 hours later. Data were analyzed by mixed ANOVA (3 Groups ? (3 tests) and one-way ANOVA. The results showed a significant difference between groups in delayed retention of whole task (??0.05). The results also showed that to learn the whole skill, random feedback would lead to better retention performance but there was no difference between groups in the most difficult part of the skill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Badminton High Service.
  • Blocked Feedback
  • Probe Technique
  • Random Feedback
  • Specialized Feedback of Difficult Part of Skill