اثرات سازماندهی تمرین با سطوح مختلف تداخل ضمنی در یادگیری سه نوع مهارت والیبال

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر، یادگیری سه مهارت والیبال با سه شرایط تمرینی (مسدود، تصادفی و سریالی) بررسی شد تا تأثیرات آن در سه مرحلة اکتساب، یادداری و انتقال مشخص شود. شرکت کنندگان مبتدی 60 دانشجوی پسر (با میانگین سنی = 5/2 سال، انحراف معیار = 2/1) بودند که به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه تمرینی مسدود، تصادفی و سریالی قرار گرفتند. پس از پیش آزمون، آزمودنی های هر گروه در مرحلة اکتساب طی 9 جلسه سه مهارت پنجه، پاس با ساعد و سرویس چکشی را 378 بار (هر جلسه 42 تکرار از هر سه نوع مهارت و هر مهارت 14 تکرار) تمرین کردند. طی سه جلسه در مرحلة تمرین 45 آزمون اکتساب به عمل آمد. متعاقب 48 و 72 ساعت بعد از آخرین جلسة تمرین، به ترتیب در 15 آزمون یادداری و انتقال شرکت کردند. تجزیه و تحلیل داده ها، مقایسة میانگین پیش آزمون و آزمون ها در مراحل اکتساب، یادداری و انتقال سه روش تمرینی به صورت جداگانه با استفاده از آنالیز واریانس (ANOVA) و آزمون تعقیبی (TUKEY) انجام پذیرفت. نتایج اختلاف معنی داری را در سطح اطمینان (001/0P<) در مراحل یادداری و انتقال به نفع روش های تمرینی تصادفی (با تداخل بیشتر) و سریالی (با تداخل متوسط) نسبت به روش مسدود (با تداخل کمتر) در هر سه مهارت نشان داد. بین دو روش تصادفی و سریالی در هیچیک از مراحل اکتساب، یادداری و انتقال، اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Practice Organized with Different Levels of Contextual Interference in Motor Skills

نویسندگان [English]

  • J Fazel 1
  • M Homayoun 2
  • A Shariati 2
چکیده [English]

The aim of the current study was to investigate three volleyball skills in three training conditions of blocked, random and serial to reveal their effects in three phases of acquisition, retention and transfer. 60 amateur male students (mean age = 21.5 years, SD= 1.2) were voluntarily selected and randomly divided into three training groups (blocked, random and serial). A pretest was used to match the subjects. In the acquisition phase, the subjects of each group repeated three skills of pass tiller, forearm pass and overhead service for 378 times for 9 sessions. In three sessions in the training phase, 45 acquisition tests were completed. 48 and 72 hours after the last session, subjects participated respectively in 15 retention and transfer tests. Analysis of Variance (ANOVA) and Tukey post hoc test were used to analyze data, to compare the means of pretest and tests in acquisition, retention and transfer phases of the three training methods. The results revealed a significant difference (P<0.001) in retention and transfer phases in favor of random (with more interference) and serial (with moderate interference) training methods compared to the block method (with lower interference) in all three skills. In the acquisition phase, blocked group had higher interference (P<0.001). There was no significant difference between random and serial methods in acquisition, retention and transfer phases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blocked training
  • Contextual interference
  • random training
  • serial training.