تأثیر شیوه ارائه محرک های متوالی بر اکتساب، یادداری و انتقال ترتیب توالی حرکات بصری: مطالعه یادگیری و یادداری تکالیف واجد دو جزء شناختی و حرکتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

4 مربی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این پژوهش تأثیر شیوه ارائه محرک های متوالی براکتساب، یادداری و انتقال ترتیب توالی حرکات بصری مورد آزمایش قرار گرفت. ابتدا نرم افزار تخصصی ارائه محرک های متوالی، ثبت زمان و خطای پاسخ در محیط سی پلاس پلاس طراحی شد. در این تحقیق 60 نفر آزمودنی راست دست، بدون تجربه قبلی با تکلیف به صورت تصادفی به پنج گروه آزمایشی (هر گروه 12 نفر) شامل مسدود – صریح، مسدود – ضمنی، تصادفی – صریح، تصادفی – ضمنی و گروه کنترل تقسیم شدند. ابتدا همه گروه ها در پیش آزمون شرکت کردند و سپس بجز گروه کنترل طی 5 جلسه تمرینی و در هر جلسه 3 بلوک 10 کوششی را به صورت مسدود و تصادفی انجام دادند. یک روز پس از مرحله اکتساب آزمون یادداری و انتقال انجام شد. برای تحلیل یافته های از آزمون t استیودنت، آنالیز واریانس سه عاملی با اندازه گیری مکرر و تحلیل واریانس دوعاملی استفاده شد. نتایج نشان داد آزمودنی ها طی مرحله اکتساب پیشرفت معنی داری در زمان و دقت پاسخ داشته اند (05/0P<). اما بین گروه های تمرینی تفاوت معنی دار وجود نداشت. به علاوه گروه های یادگیری ضمنی در دو مؤلفه زمان پاسخ و دقت پاسخ پیشرفتی مشابه یادگیری صریح داشتند که بیانگر اثربخشی این یادگیری است. همچنین آزمون یادداری نشان داد تمرین تصادفی در دقت حرکتی برتر از تمرین مسدود است اما نوع روش تمرینی تأثیری بر یادداری زمان عکس العمل متوالی نداشت. در آزمون انتقال نیز همه گروه ها انتقال به تکلیف جدید را فقط برای دقت پاسخ نشان دادند. علاوه بر این یافته ها نشان داد تمرین مسدود به افزایش یکپارچگی حسی حرکتی و زمانبندی حرکت منجر شد در حالی که تمرین تصادفی به ارتباط بهتر محرک – پاسخ منجر شد. به طور کلی نتایج این تحقیق از این ایده که یادگیری ای که در زمینه ای از تداخل اتفاق می افتد می تواند یادداری و انتقال به تکلیف دیگر را نشان دهد، حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sequential Stimuli Technique on Acquisition, Retention and Transfer of Ocular Motor Sequence

نویسندگان [English]

  • K Salehi 1
  • D Homanian 2
  • M Zarghami 3
  • E Saemi 4
چکیده [English]

This research aimed to examine the effect of sequential stimuli technique on acquisition, retention and transfer of ocular motor sequence. First sequential stimuli, time record, response error software was designed. 60 right-handed novices (15-18 years) were divided into five groups (blocked – explicit, blocked – implicit, random – explicit, random-implicit and control). All groups performed a pretest and then (except control group) participated in five training sessions and in each session performed three blocks of ten trials with blocked and random methods. In explicit groups, participants were aware of the aim of task but in implicit groups, they were unaware. During the acquisition phase, control group were only in lab environment and the day after the acquisition, participants took part in retention and transfer tests. The data were analyzed using student-t, repeated measures and two-way analysis of variance tests. The finding showed that the subjects significantly improved in accuracy and time of response in the acquisition phase (P>0.05); but there was no significant different among groups. However, implicit learning groups progressed as much as the explicit learning groups; this finding explained the effectiveness of implicit knowledge in motor skills learning. The retention test showed that random practice was better than blocked practice in movement accuracy but the type of practice did not affect the retention of sequential reaction time. In transfer test, all groups showed transfer to the new sequence only in accuracy but not response time. However, findings showed blocked practice led to sensorimotor integration and timing, whereas random practice led to better stimulus-response association. Overall findings of this research supported this idea that learning that occurs in the context of interference can show retention and transfer to another task.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motor Sequence Learning.
  • Practice Method
  • retention
  • Transfer