نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی.تربیت بدنی

2 دانشگاه اراک.دکترای تربیت بدنی

3 دانشگاه تهران.دانشیار تربیت بدنی

4 دانشگاه سمنان.مربی

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعة تأثیر یک برنامة منتخب حرکتی به عنوان تجارب حرکتی بر رشد مهارت های دستکاری کودکان 4 تا 6 ساله پسر بود. به این منظور 40 نفر به صورت تصادفی از بین نمونه های همگن شده با پرسشنامة ویژگی های فردی انتخاب شدند. پس از پیش آزمون با استفاده از آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ 2000 (بهرة حرکتی درشت یا مهارت های حرکتی بنیادی، مهارت های جابجایی و دستکاری یا کنترل شیء) آزمودنی ها به شیوة تصادفی به دو گروه برنامة حرکتی منتخب (سن 9/58 = X ماه و 57/8 = SD) همتاسازی شدند. سپس، به مدت 24 جلسه هر جلسه 30 دقیقه برنامة حرکتی منتخب اجرا شد. در این مدت گروه کنترل فعالیت های عادی روزمرة خود را انجام می دادند. در انتهای هفتة هشتم، پس آزمون به عمل آمد. در این تحقیق برای آزمون فرضیه از روش های کلموگروف اسمیرنوف و تی استیودنت مستقل و وابسته استفاده شد. نتایج نشان داد، گروه حرکتی منتخب نسبت به گروه کنترل با 05/0P< تاثیر بیشتری بر رشد مهارت های دستکاری داشته است. بنابراین با طراحی برنامة آموزشی مناسب و غنی سازی محیط می توان فرصت تمرین را برای رشد مهارت های دستکاری که پایه و اساس مهارت های تخصصی و ورزشی کودکان است، فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of a Selected Motor Program on Manipulative Skills in 4-6-Year-Old Boys

نویسندگان [English]

  • Kayvan Norouzi 1
  • Hassan Khalaji 2
  • Mahmodd Sheikh 3
  • Hakimeh Akbari 4

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of a selected motor program (as a motor experience) on manipulative skills in 4-6-year-old boys. 40 subjects were selected randomly using a personal information questionnaire. After the pretest, the Ulrich's test of Gross Motor Development (2000) including fundamental motor skills, locomotors skills, manipulative skills and controlling instruments was used and the subjects were randomly divided into two groups of selected motor program (age: 58.9 months, SD: 8.57); one of these groups experienced the activities of researcher's selected motor program 24 sessions, 30 minutes per session while the other group (control) enjoyed their casual activities. After 24 sessions, two groups participated in the posttest. To test the hypotheses, Kolmogorov-Smirnov and independent and dependent t student tests were used. The results showed that a selected motor program had more effects on the development of manipulative skills when compared with casual activities (P<0.05). It is suggested to design a special training program and to enrich children's environment so that better training opportunities can be provided to develop their manipulative skills which are the basis and foundation of their technical and sport skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Controlling and Manipulative Skills
  • fundamental motor skills
  • motor development
  • Selected Motor Program