دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-178 (بهار و تابستان) 
نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی

صفحه 57-79

احمد رحمانی؛ جواد صالحی؛ مریم آذرشین؛ طیبه بخشی نیا


نقش بازخورد خودکنترلی در یادگیری مشاهده ای

صفحه 81-101

مریم نزاکت الحسینی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی