نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان.کارشناس ارشد

2 دانشگاه اصفهان.استادیار

چکیده

اجتماعی شدن، یکی از والاترین و مهم ترین اهداف هر برنامة رشدی است و دانشمندان تعلیم و تربیت برای استفاده از ابزارهای لازم برای بهینه ساختن بستر مناسب به منظور ارتقای رشد اجتماعی کودکان در طول دوران رشد تلاش می کنند. در تحقیق حاضر تأثیر بازی های کودکانة سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی کودکان دختر اول ابتدایی (6 و 7 ساله) بررسی می شود. پژوهش حاضر به روش آزمایشی با گروه های بازی های مدرن، بازی های سنتی و گروه کنترل همراه با طرح پیش آزمون – پس آزمون بر روی دانش آموزان دختر پایة اول ابتدایی در سال 89-1388 در دو دبستان مناطق 13 و 14 شهر تهران انجام گرفت. آزمودنی ها 45 دانش آموز دختر پایة اول ابتدایی بودند که به طور تصادفی و به تعداد برابر به 3 گروه تقسیم شدند. گروه اول بازی های سنتی و گروه دوم بازی های مدرن را به مدت 15 هفته، هفته ای یک جلسه انجام دادند و گروه سوم نیز به عنوان گروه کنترل بوده هیچ بازی را تجربه نکردند. برای اندازه گیری رشد اجتماعی افراد از پرسشنامة رشد اجتماعی واینلند (1953) استفاده شد. در این پژوهش از روش آماری تحلیل کوواریانس برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد بازی های کودکانة سنتی و مدرن هر دو بر رشد اجتماعی کودکان مؤثر بود و اختلاف معناداری بین دو نوع بازی مذکور وجود نداشت، ولی گروه بازی های سنتی امتیاز بیشتری در رشد اجتماعی کسب کردند. در این زمینه می توان گفت که گنجاندن بازی های کودکانه در ساعات تربیت بدنی مدارس برای توسعة رشد اجتماعی کودکان سودمند است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Traditional and Modern Childish Plays on the Social Development of Elementary 1st Grade Female Students

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Pourshakouri Sharemi 1
  • Ahmadreza Movahedi 2
  • Ahmad Abedi 2

چکیده [English]

Socialization is one of the most important goals of any developmental program and educational scientists try to provide students with appropriate contexts to develop socialization throughout the developmental ages. This study aimed to investigate the effect of traditional and modern childish plays on the social development of female students in the first grade (6-7 years old) in 1388-1389 in two elementary schools of regions 13 and 14 of Tehran city. The present research was performed experimentally with groups of modern plays, traditional plays and the control group along with the pretest and posttest. The subjects (N=45) were randomly divided into three groups. The first group played traditional plays for 15 weeks (once a week) and the second group played the modern plays for the same period of time, the third group which was considered as the control group did not carry out any kinds of playing. In order to measure social development of the students, Winelands (1953) social development questionnaire was used to measure social development. In this study, the statistical method of covariance analysis was used to analyze the data. The results showed that both traditional and modern childish plays had an effect on social development of children and there was no significant difference between these two plays, but the traditional plays gained more scores in social development. It can be suggested beneficial to have childish plays in syllabus at schools to improve children’s social development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1st Elementary Female Students
  • Modern Play
  • social development
  • Traditional Play