مقایسۀ تأثیر بار توجهی شناختی و شناختی – حرکتی بر اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی.استادیار تربیت بدنی

2 دانشگاه شهیدبهشتی.دانشیارتربیت بدنی

3 دانشگاه شهیدبهشتی.دانشجوی دکترا

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایس? تأثیر بار توجهی شناختی و شناختی – حرکتی بر اجرای تکلیف هماهنگی دودستی بود. 31 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی با میانگین سنی 2 ± 25 سال در این پژوهش شرکت داشتند که به‌صورت داوطلبانه انتخاب و به‌طور تصادفی به سه گروه کنترل (11 نفر)، شناختی (10 نفر) و حرکتی (10 نفر) تقسیم شدند. افراد گروه کنترل، تکلیف مجرد هماهنگی دودستی، افراد گروه شناختی، تکلیف هماهنگی دودستی را همراه با تکلیف شمارش معکوس اعداد و افراد گروه شناختی – حرکتی، تکلیف هماهنگی دودستی را همراه با تکلیف زمان واکنش پا انجام دادند. برای سنجش اجرای تکلیف هماهنگی دودستی از آزمون هماهنگی دودستی مجموع? ابزار وینا و برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد و سطح معناداری آماری 05/0P< بود. نتایج نشان داد که در اجرای تکلیف هماهنگی دودستی بین گروه کنترل با شناختی و گروه شناختی با حرکتی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین تفاوت معناداری در اجرای تکلیف هماهنگی دودستی بین دو گروه کنترل با حرکتی مشاهده شد. در کل نتایج نشان داد تداخل دو تکلیف با ماهیت حرکتی بیشتر از تداخل دو تکلیف با ماهیت حرکتی و شناختی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effects of Attentional-Cognitive Load and Motor-Cognitive Load on Bimanual Coordination Performance

نویسندگان [English]

  • A Farsi 1
  • behrooz abdoli 2
  • maryam Kaviyani 3
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effects of cognitive-attentional and cognitive-motor load on the performance of bimanual coordination skill. 31 female students (mean age 25+2 years) from Shahid Beheshti University attending were selected voluntarily and divided randomly into three groups: single group (N=11), cognitive group (N=10) and cognitive-motor group (N=10). Single group participants performed bimanual coordination single task. Cognitive group participants performed bimanual coordination task simultaneously with number countdown task, and cognitive – motor participants performed bimanual coordination task simultaneously with feet reaction time task. Two hand coordination of Vienna test system was used to assess the performance of bimanual coordination task. One – way ANOVA and Tukey post hoc test were used to analyze data. Statistical significance level was p<0.05. Results showed that there were no significant differences in the performance of bimanual coordination task between single and cognitive groups, cognitive and cognitive – motor groups. Also results showed a significant difference in the performance of bimanual coordination task between single and motor groups. Generally, results showed that interference of two tasks with motor nature is more than interference of two tasks with motor and cognitive nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attention interference
  • Bimanual Coordination
  • cognitive load
  • Dual Task
  • working memory.