نویسندگان

1 دانشگاه زنجان.مربی

2 دانشگاه زنجان.استادیار تربیت بدنی

3 دانشگاه زنجان. روانشناسی

4 آموزش و پرورش. زنجان . کارشناسی ارشد

چکیده

براساس تحقیقات افراد در سطوح مختلف فعالیت جسمانی انگیزه‌های متفاوتی برای فعالیت دارند. در این پژوهش به‌دنبال آن بودیم که براساس نظری? خودتعیین‌گری مشخص کنیم که چگونه انگیزه‌ها سه سطح فعالیت جسمانی (غیرفعال، فعال و تمرین مستمر) را از یکدیگر متمایز می‌سازند، 159 نفر از کارکنان دانشگاه زنجان (با میانگین سنی 33 سال) مقیاس «انگیزش ورزشی و مرحل? تغییر را تکمیل کردند. با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، روایی ساز? مقیاس انگیزش ورزشی (EMI-2) برای جامع? مورد بررسی محاسبه شد. نتایج این بررسی 6 خرده‌مقیاس را تأیید کرد: سلامت و آمادگی، فواید اجتماعی – هیجانی، کنترل وزن، کنترل استرس، کسب لذت و وضعیت ظاهری. یافته‌ها نشان داد که انگیزه‌های لذت، کنترل استرس و فواید اجتماعی – هیجانی، سطوح مختلف فعالیت را متمایز می‌کنند. اثر متغیرهای تعدیل‌کنند? سن و جنسیت معنادار نبود. در نتیجه انگیزش درونی (لذت) و انگیزش بیرونی ارادی (کنترل استرس و فواید اجتماعی – هیجانی) نقش مؤثری در تغییر رفتار و افزایش فعالیت جسمانی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Extrinsic and Intrinsic Motivation on Adults' Tendency towards Physical Activity

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani 1
  • Javad Salehi 2
  • Maryam Azarshin 3
  • Tayebeh Bakhshi Nia 4

چکیده [English]

Researchers demonstrate that individuals in different levels of physical activity have different motivations for sport activity. This study was designed to examine how motivations can discriminate three physical activity levels (inactive, active, sustained maintainers) according to self-determination theory. 159 Zanjan University staff (mean age: 33 years old) completed exercise motivation inventory (EMI-2) and stage of change scale. Using confirmatory factor analysis, construct validity of EMI-2 was established. Six factors were confirmed in the EMI-2: Health and fitness, social – emotional benefits, weight management, stress management, enjoyment and appearance. Results showed that enjoyment, stress management and social – emotional benefits differentiated physical activity levels. Interaction of age and sex was not significant. It was concluded that intrinsic motivation (enjoyment) and extrinsic self-determined motivation (stress management, social – emotional benefits) played an effective role in changing behavior and increasing physical activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extrinsic Motivation
  • intrinsic motivation
  • Physical Activity
  • Self – Determination Theory
  • Staff.