نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور.استادیار

2 دانشگاه تهران.دانشیار تربیت بدنی

3 دانشگاه آزاد اسلامی آمل.استادیار

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انگیختگی با حضور مؤلفه‌های انگیزشی تماشاگر و موسیقی و مقایس? این مؤلفه‌ها بر اجرا و یادگیری مهارت مداوم دریبل بسکتبال بود. به این منظور 36 دختر سالم غیرورزشکار با میانگین و انحراف استاندارد سن 23/2 ± 8/21 سال، قد 19/6 ± 4/163 سانتی‌متر، وزن 13/10 ± 5/57 کیلوگرم، به‌صورت تصادفی به سه گروه تماشاگر (12 نفر)، موسیقی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. برنام? تمرین در مرحل? اکتساب شامل دریبل از بین موانع بسکتبال هریسون به مدت 6 هفته تمرین بود که هر هفته سه جلسه و هر جلسه 30 ثانیه با حضور مؤلفه‌های انگیزشی در گروه‌های مجزا برگزار شد. امتیاز آزمون دریبل بسکتبال در هر جلسه ثبت و سپس پس‌آزمون گرفته شد و در نهایت بعد از دو هفته بی‌تمرینی آزمون یادداری در شرایط یکسان و پس از 24 ساعت آزمون انتقال مشابه شرایط واقعی مسابقه و با حضور تمام مؤلفه‌ها (موسیقی و تماشاگر) به‌عمل آمد. از شاخص ضربان قلب استراحت جهت همسانی سطح پایه انگیختگی در آزمودنی‌ها استفاده شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک‌سویه، آنالیز واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بن فرنی تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که در هر سه گروه یادگیری مهارت در مرحل? اکتساب پیشرفته داشته است. همچنین تفاوت معنی‌داری در امتیاز مهارت دریبل بسکتبال بین سه گروه در مرحل? اکتساب مشاهده شد (0001/0 = P) که این تفاوت به نفع گروه کنترل بود، یعنی گروه‌های انگیزشی تماشاگر و موسیقی عملکرد ضعیف‌تری در پس‌آزمون مرحل? اکتساب نشان دادند. اما در آزمون یادداری و انتقال، نتایج به سود گروه موسیقی و تماشاگر بود. به این صورت که در آزمودن یادداری گروه تماشاگر بیشترین امتیاز را کسب کرد و در آزمون انتقال دو گروه موسیقی و تماشاگر امتیاز بیشتر و معناداری از لحاظ آماری نسبت به گروه کنترل به‌دست آوردند (0001/0 = P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Arousal (by Audience and Music as Motivational Factors) on Learning and Performance of Continuous Skill (Basketball Dribbling)

نویسندگان [English]

 • Farnaz Torabi 1
 • Mahmood Sheikh 2
 • Alimohammad Safaniya 3

چکیده [English]

The aim of this study was to survey the effect of arousal by the presence of audience and music and their comparison on learning and performance of basketball dribbling. Subjects were 36 healthy and non-athlete girls (mean and SD of age 21.8±2.23 years, height 163.4±6.19cm and weight 57.5±10.13kg) were divided into three groups of audience (n=12), music (n = 12) and control (n = 12) randomly. Training protocol in the acquisition stage included basketball dribbling of Harrison test for 6 weeks, 3 sessions per week, and 30 seconds per session with the presence of motivational factors in separate groups. Score of dribbling test was record per session, then posttest was carried out and finally after two weeks of detraining, retention test was performed in the same condition and transfer test like the real condition of competitions (with the presence of music and audience) was performed 24 hours later. Rest heart rate index was used to maintain the subjects in the same level of arousal. To analyze the data, one-way ANOVA test, ANOVA with repeated measures and Bonferroni post hoc test was used. Results showed that all groups improved their skill learning in the acquisition stage. Also, there was a significant difference in basketball dribbling scores among the groups in the acquisition stage (p=0.0001) and this difference was higher in the control group (i.e. audience and music groups had weaker performance in the posttest of acquisition stage). But in retention and transfer tests, music and audience groups were at an advantage; audience group achieved the highest scores in retention test and music and audience groups gained higher significant scores than control group in transfer test (p=0.0001).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acquisition
 • Arousal
 • Audience
 • Continuous Skill
 • Motivational factors
 • Music
 • retention
 • Transfer