مقایسة پنج عامل بزرگ شخصیتی بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار

نویسنده

دانشگاه تهران.استادیار

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسة پنج عامل بزرگ شخصیتی بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار اجرا شد. 200 دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار (100 پسر و 100 دختر) پرسشنامة NEO-FFI (فرم کوتاه تجدیدنظر شدة پرسشنامة پنج عامل بزرگ شخصی) را کامل کردند. به‌منظور تعیین تفاوت‌های کلی بین گره‌های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس دوراهه و برای مقایسه و تعیین دقیق میانگین تفاوت‌های موجود بین هریک از گروه‌ها با دیگر گروه‌های تحقیق، از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
یافته‌ها نشان داد در عوامل شخصیتی روان‌رنجور خوبی، برونگرایی، سازگاری و وظیفه‌شناسی، بین گروه‌های تحقیق، تفاوت معناداری وجود دارد اما بین هیچ‌یک از گروه‌های تحقیق، در عامل شخصیتی انعطاف‌پذیری، تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین بین جنسیت و ورزشکار بودن در عامل‌های روان‌رنجور خوبی و انعطاف‌پذیری کنش متقابل تفاوت معناداری وجود نداشت و در سه عامل برونگرایی، سازگاری و وظیفه‌شناسی کنش متقابل اختلاف معناداری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Big Five Personality Traits between Male and Female Athletes and Non-Athletes

نویسنده [English]

  • J Fazel
چکیده [English]

The aim of this study was to compare big five personality traits between male and female athletes and non-athletes. 200 athlete and non-athlete students (100 men and 100 women) were selected by simple random sampling method as the sample of the study. The subjects completed NEO – FFI. The data were analyzed by SPSS 16, two-way ANOVA to determine the differences among the groups and Tukey post hoc test to compare and determine the mean difference between each two groups. The results showed a significant difference among groups in neuroticism, extraversion, agreeableness and conscientiousness while no difference was observed among groups in flexibility. Also, there was no significant difference in neuroticism and flexibility between gender and sportsmanship while there was a significant difference in extraversion, agreeableness and conscientiousness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big Five Personality Traits
  • Female Athletes
  • Female Non – Athletes.
  • Male Athletes
  • Male Non – Athletes
  • Personality