نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه.کارشناس ارشد تربیت بدنی

2 دانشگاه رازی کرمانشاه.استادیار

چکیده

روش های آموزش شناختی موجب تسهیل یادگیری مهارت های حرکتی می شوند و در این بین ترکیب تمرین بدنی – مشاهده ای – تصویرسازی در پژوهش های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تسهیلی ترکیب های مختلف تمرین بدنی – مشاهده ای – تصویرسازی بر یادداری فوری و تأخیری سرویس بلند بدمینتون بود. جامعة آماری پژوهش حاضر دانشجویان پسر دانشگاه رازی بودند که از میان آنها یک نمونة 84 نفری با میانگین سنی (4/1 ± 42/20) سال و میانگین نمرة توانایی تصویرسازی (19/6 ±69/48) به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. اندازه گیری ها در پیش آزمون، یادداری فوری و تأخیری با استفاده از آزمون سرویس بلند بدمینتون اسکات و فاکس انجام گرفت. شرکت کنندگان در این پژوهش براساس نمرة پیش آزمون در 7 گروه 12 نفری (تمرین بدنی، تصویرسازی، مشاهده ای، بدنی – مشاهده ای، بدنی – تصویرسازی، مشاهده ای – تصویرسازی و بدنی – مشاهده ای – تصویرسازی) قرار گرفتند. سپس آزمودنی ها براساس دستورالعمل ویژة هر گروه، سه جلسة 90 دقیقه ای کوششی تمرین سرویس بلند بدمینتون را انجام دادند. در پایان آخرین جلسة تمرینی، یک آزمون یادداری فوری و پس از گذشت 48 ساعت یک آزمون یادداری تأخیری گرفته شد. آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد گروه ترکیبی تمرین بدنی – مشاهده ای – تصویرسازی و گروه تمرین بدنی در یادداری فوری و تأخیری در عملکرد سرویس بلند بدمینتون به طور معناداری بهتر از دیگر گروه ها بودند (05/0P<). همچنین گروه ترکیبی بدنی - تصویرسازی نسبت به گروه بدنی – مشاهده ای نتایج بهتری در عملکرد سرویس بلند بدمینتون کسب کرد، ولی این نتایج از نظر آماری معنادار نبود (05/0 P<). نتایج نشان داد همة گروه ها در یادداری فوری و تأخیری نسبت به پیش آزمون پیشرفت معناداری کردند. این یافته ها اثربخشی ترکیب روش های آموزش شناختی به همراه تمرین بدنی را خاطرنشان می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison the Effect of Different Combinations of Physical, Observational and Imagery Exercise on Immediate and Delay Retention of Badminton High Serve

نویسندگان [English]

  • Manochehr Ghalkhani 1
  • Ali Heirani 2
  • Vahid Tadibi 2

چکیده [English]

Cognitive teaching methods facilitate the acquisition of motor skills; among these methods, the combination of physical, observational and imagery exercises has been the focus of recent investigations. The aim of this study was to investigate the facilitative effect of the combination of physical, observational and imagery exercises on immediate and delay retention of badminton high serve. The statistical population consisted of all male Razi University students. 84 students (mean age of 20.42+1.4 yr and score of imagery ability of 48.69+6.19) voluntarily participated in this study. Pretest included immediate and delay retention of badminton high serve using Scott and Fox test. Then, participants were assigned to homogenous groups according to their pretest (each group 12 participants): physical, observation, imagery, physical-observation, physical-imagery, observation-imagery, and physical-observation-imagery. Participants accomplished three sessions of 90 trials of badminton high serve. At the end of the final training session, an immediate test of retention was administered followed by a test of delay retention after 48 hours. One-way ANOVA test indicated that in both immediate and delay retention, the physical-observation-imagery group and the physical group significantly performed high serve better than other groups (p<0.05). Furthermore, the physical-imagery group obtained better results in comparison with the physical-observation group but these results were not statistically significant (p<0.05). Ultimate findings indicated that all groups improved significantly in the immediate and delay retention compared with their pretest. These findings imply the facilitative effect of combining cognitive teaching methods with physical exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Badminton High Serve.
  • combined practice
  • mental imagery
  • Observational Practice
  • retention