تأثیر تمرینات فرایندی عصبی، عضلانی و اسکلتی ریتمیک بر عمق بخشی آرام سازی (ثبت¬شده توسط سیگنال¬های SCL "جریان الکتریکی پوست") جودوکاران تیم ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه گلستان

چکیده

آرام­سازی، یکی از مهارت­های مهم روانی در حوزة فعالیت­های تربیت بدنی و ورزش است. بررسی ارتباط بین آرام­سازی و تمرینات ریتمیک، با نظر به سازوکارهای انعطاف­پذیری- کارکردی سیستم عصبی، از جمله موضوعاتی است که در تحقیقات اخیر به آن اشاره شده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرینات ریتمیک بر عمق­بخشی آرام­سازی جودوکاران تیم ملی بود. 30 نفر از ورزشکاران مرد تیم ملی جودو، در سه گروه کنترل، تجربی 1 و تجربی 2، در این تحقیق شرکت کردند و براساس یک دورة اجرایی سه­ماهه بنابر پروتکل تمرینی و با استفاده از شاخص SCL، داده­ها ثبت و در نهایت تجزیه­وتحلیل شد. نتایج، بیانگر این بود که بین آرام­سازی گروه­هابا توجه به آلفای 5 درصد و نمرة  P(05/0P>) 061/0، اختلاف معنی­داری وجود ندارد.
به­عبارتی می­توان گفت که دوره­های تمرینی آرام­سازی در ارتقای سطح مهارت آرام­سازی، تأثیر اندکی داشته، اما تمرین ریتمیک تا حدودی موجبات عمق­بخشی آرام­سازی را، فراهم آورده است. یافته­ها با توجه به فرضیات اخیر و نظریاتی مطرح در مورد تمرینات ریتمیک و آرام­سازی، اذعان دارند که بیشتر از هر تمرینی، حرکات ریتمیک با تأثیر بر عمق­بخشی آرام­سازی، استرس را کاهش می­دهد و شخص با آرامش بیشتر، در اجرای حرکات بهینه، موفق­تر خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Rhythmic Neural, Musculoskeletal Exercises on Relaxation Deepening (Recorded by SCL “Skin Conduct Level” Signals) in National Judo Athletes

نویسنده [English]

  • Mohammad Taghi Khorand
Golestan University
چکیده [English]

Relaxation is one of the important mental skills in physical education and sports
activities. Relationship between relaxation and rhythmic exercises with an
emphasis on flexibility-functional mechanisms of nervous system has received
attention in recent studies. The aim of the present study was to investigate the effect
of rhythmic exercises on deepening the relaxation of national judo athletes. For
this purpose, 30 male athletes of judo national team participated in this study and
were divided into three groups: one control and two experimental groups. The
subjects practiced the training protocol for three months and the data were
recorded and then analyzed by SCL (Skin Conduct Level) index. The results
revealed no significant difference in relaxation among the groups (α=%5 and
P>0.05). In other words, relaxation exercises had a slight effect on improvement of
relaxation skill level; however, rhythmic exercises deepened relaxation to some
extent. Results showed that rhythmic movements reduced stress through influencing
relaxation deepening and subjects with more relaxation were more successful in
their optimal movements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhythmic Exercise
  • relaxation
  • National Judo Athlete
  • SCL (Skin Conduct Level)