دوره و شماره: دوره 5، 2 (12) - شماره پیاپی 2، مرداد 1392، صفحه 1-146 
تعیین روایی و پایایی پرسشنامة ارزیابی شکست در عملکرد

صفحه 37-48

10.22059/jmlm.2013.32146

بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ الهام عظیم زاده؛ جواد افشاری