مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرینات فرایندی عصبی، عضلانی و اسکلتی ریتمیک بر عمق بخشی آرام سازی (ثبت¬شده توسط سیگنال¬های SCL "جریان الکتریکی پوست") جودوکاران تیم ملی

محمدتقی خورند

دوره 5، 2 (12) ، مرداد 1392، صفحه 5-21

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.32144

چکیده
  آرام­سازی، یکی از مهارت­های مهم روانی در حوزة فعالیت­های تربیت بدنی و ورزش است. بررسی ارتباط بین آرام­سازی و تمرینات ریتمیک، با نظر به سازوکارهای انعطاف­پذیری- کارکردی سیستم عصبی، از جمله موضوعاتی است که در تحقیقات اخیر به آن اشاره شده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرینات ریتمیک بر عمق­بخشی آرام­سازی جودوکاران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
عوامل انگیزشی شرکت در رشتة کشتی در میان کشتی¬گیران رده¬های سنی مختلف شهر کرمانشاه

ایرج آرمندپور؛ جواد عظیمی راد؛ حمیدرضا نگارستانی

دوره 5، 2 (12) ، مرداد 1392، صفحه 23-35

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.32145

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، بررسی اولویت­های انگیزشی شرکت در رشتة ورزشی کشتی در میان کشتی­گیران شهر کرمانشاه بود. جامعة آماری تحقیق حاضر شامل 4612 کشتی­گیر بیمه شدة شهر کرمانشاه ( در دو رشتة آزاد و فرنگی)بود و نمونة آماری در سه ردة سنی نوجوانان (99 نفر)، جوانان ( 56 نفر) و بزرگسالان (87نفر) به­صورت نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. به­منظور گردآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تعیین روایی و پایایی پرسشنامة ارزیابی شکست در عملکرد

بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ الهام عظیم زاده؛ جواد افشاری

دوره 5، 2 (12) ، مرداد 1392، صفحه 37-48

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.32146

چکیده
  رسیدن به موفقیت برای همة ورزشکاران خوشایند و لذت بخش است، اما برخی افراد با قرار گرفتن در موقعیت های جدید، دچار اضطراب می شوند و ترس از آنچه در آینده به سراغشان می آید، مانند سدی در مقابل پیشرفت هایشان خواهد بود. ترس از شکست، موقعیتی است که استرس به همراه دارد و سازگاری با استرس، مهم ترین جزء در انتخاب مؤثر است. بنابراین، هدف از این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر یک برنامة مداخلة تمرینی بر عملکردهای حرکتی مرتبط با افتادن در مردان سالمند بدون فعالیت بدنی منظم

داریوش خواجوی؛ احمد فرخی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ انوشیروان کاظم نژاد

دوره 5، 2 (12) ، مرداد 1392، صفحه 49-65

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.32147

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی تأثیر یک برنامة مداخلة تمرینی بر عملکردهای حرکتی مرتبط با افتادن در مردان سالمند بدون فعالیت بدنی منظم بود. برای این منظور از بین 130 سالمند شرکت کننده درآزمون غربالگری، 39 آزمودنی انتخاب و دردو گروه تمرین (20 نفر) و کنترل (19 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های 60 تا 70 ساله ها در گروه آزمایش  68/73 در گروه کنترل 75/43 درصد بودند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر سطوح مختلف انگیختگی و شدت تمرین بر تصمیم گیری فوتبالیست های ماهر زن

فاطمه رضایی؛ مهدی شهبازی؛ فضل الله باقرزاده

دوره 5، 2 (12) ، مرداد 1392، صفحه 67-89

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.32148

چکیده
  عملکرد ماهرانه در فوتبال علاوه بر تکنیک­های درست، به تصمیم­گیری سریع و صحیح نیازمند است. این تصمیمات به طور معمول در شدت­های مختلف فعالیت و عملکرد اتخاذ می­شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سطوح مختلف شدت فعالیت و انگیختگی بر تصمیم­گیری (سرعت و دقت تصمیم­گیری) فوتبالیست­های زن ماهر است. 16 فوتبالیست ماهر زن شرکت­کننده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر پرخاشگری دانش آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر

جان بابا آقایی نژاد؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی

دوره 5، 2 (12) ، مرداد 1392، صفحه 91-105

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.32149

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر پرخاشگری دانش­آموزان عقب­ماندة ذهنی آموزش­پذیر 9 تا 15 سال شهرستان لردگان انجام گرفت. به این منظور از بین دانش­آموزان عقب­ماندة ذهنی آموزش­پذیر به صورت تصادفی ساده 28 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (7 پسر و 7 دختر) و کنترل (7 پسر و 7 دختر) گمارده شدند. پرسشنامة پرخاشگری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر دو نوع تداخل قبل از اجرا و تداخل حین اجرا بر یادگیری برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر مهارت های پایة بسکتبال

رزا رهاوی؛ معصومه شجاعی؛ زهرا استیری؛ حسن نقی زاده

دوره 5، 2 (12) ، مرداد 1392، صفحه 107-124

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.32150

چکیده
  یکی از روش­های آموزش مهارت استفاده از شیوة تداخل زمینه­ای است. هدف از اجرای تحقیق، مطالعة تداخل حاصل از شیوه­های تمرینی بر اکتساب، یادداری حرکتی تعمیم­یافته و پارامتر در مهارت­های بسکتبال با تأکید بر آزمون فرضیه­های تداخل زمینه­ای و نظریه­های یادگیری خودتنظیمی است. در تداخل قبل از اجرا آرایش تمرین توسط خود فرد (اثر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر روش های یادگیری قیاسی، آشکار و اکتشافی بر افت عملکرد تحت فشار روانشناختی

زهرا عسگری؛ بهروز عبدلی

دوره 5، 2 (12) ، مرداد 1392، صفحه 125-146

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.32151

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسة عملکرد گروه های یادگیری قیاسی (پنهان) آشکار و اکتشافی در یادداری و انتقال مهارت تاپ اسپین تنیس روی میز تخت فشار روانشناختی بود. به این منظور 36 دانش آموز دبیرستانی داوطلب به طور تصادفی در سه گروه آزمایشی یادگیری آشکار، قیاسی و اکتشافی قرار گرفتند. پس از اجرای 300 کوشش در مرحلة اکتساب، آزمون یادداری فوری و انتقال ...  بیشتر