نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

2 .استادیار دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر پرخاشگری دانش­آموزان عقب­ماندة ذهنی آموزش­پذیر 9 تا 15 سال شهرستان لردگان انجام گرفت. به این منظور از بین دانش­آموزان عقب­ماندة ذهنی آموزش­پذیر به صورت تصادفی ساده 28 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (7 پسر و 7 دختر) و کنترل (7 پسر و 7 دختر) گمارده شدند. پرسشنامة پرخاشگری قزل سفلو و همکاران (1387)، به­عنوان پیش­آزمون روی دو گروه اجرا شد. سپس فعالیت ورزشی به­عنوان برنامة مداخله­ای به مدت 2 ماه و هر هفته 3 جلسه (45 دقیقه­ای) روی گروه آزمایش اجرا شد. پس از اتمام دورة مداخله، آزمون پرخاشگری بار دیگر روی دو گروه اجرا شد. داده­های به­دست­آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس با بهره­گیری از نرم­افزار  تجزیه­وتحلیل شد. یافته­ها نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در میزان پرخاشگری تفاوت معنادار آماری (001/0 ) وجود دارد که نشان می­دهد اجرای یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر کاهش پرخاشگری و خرده­مقیاس­های آن در دانش­آموزان گروه آزمایش مؤثر بوده است. بنابراین می­توان دریافت که فعالیت منظم ورزشی بر کاهش پرخاشگری دانش­آموزان عقب­ماندة ذهنی آموزش­پذیر تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of a Period of Regular Exercise Activity on the Aggression of Educable Mentally Retarded Students

نویسندگان [English]

  • Janbaba Aghaeinejad 1
  • Salar Faramarzi 2
  • Ahmad Abedi 3

1 Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan Branch)

2 Isfahan University

3 Isfahan University

چکیده [English]

The current study aimed to examine the effect of a period of regular exercise on
the aggression of educable mentally retarded students aged between 9 and 15 in
Lordegan city. For this purpose, 28 students were selected randomly and divided
into two groups: 7 boys and 7 girls in experimental group and 7 boys and 7 girls in
control group. Ghezelseflu et al. (1387) aggression scale was used as a pretest for
both groups. A period of exercise program as an intervention program was run for
2 months, every week, 3 sessions (45 minutes) per week on the experimental group.
After intervention program, aggression scale was run again. The data were
analyzed by covariance using spss software. The results showed that a significant
difference between control and experimental groups' performance (P<0.001) in
aggression which showed that a period of exercise program reduced the
aggression and its subscales in the experimental group. It was concluded that
regular exercise program reduced the aggression of educable mentally retarded
students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regular Exercise Program
  • Aggression
  • students
  • mentally retarded
  • educable