نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

عملکرد ماهرانه در فوتبال علاوه بر تکنیک­های درست، به تصمیم­گیری سریع و صحیح نیازمند است. این تصمیمات به طور معمول در شدت­های مختلف فعالیت و عملکرد اتخاذ می­شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سطوح مختلف شدت فعالیت و انگیختگی بر تصمیم­گیری (سرعت و دقت تصمیم­گیری) فوتبالیست­های زن ماهر است. 16 فوتبالیست ماهر زن شرکت­کننده در تحقیق که سابقة شرکت در مسابقات را به مدت هشت سال یا بیشتر داشتند، از مجموع بازیکنان ماهر حاضر در لیگ برتر بانوان استان تهران به­صورت داوطلبانه انتخاب شدند. برای ارزیابی عملکرد تصمیم­گیری از تصاویر موقعیت فوتبالی به کمک مانیتور استفاده شد، که بازیکنان باید پاسخ صحیح را از میان گزینه­ها (شوت – پاس - دریبل) انتخاب می­کردند. همچنین موقعیت­های آزمون به­صورت 3 (سطوح انگیختگی) در 3 (سطوح شدت فعالیت) طراحی شد که سطوح مختلف شدت فعالیت شامل سه سطح استراحت، 40 درصد حداکثر ضربان قلب، 80 درصد حداکثر ضربان قلب و سطوح مختلف انگیختگی شامل سه سطح موقعیت بدون حضور تماشاچی، موقعیت همراه با تماشاچی غیرفعال، موقعیت همراه با تماشاچی فعال بود. از روش آماری پارامتریک تحلیل واریانس چندمتغیره، 3 (سطوح شدت فعالیت) در3 (سطوح انگیختگی) بر دقت و نیز سرعت تصمیم­گیری به­منظور مقایسة کلی میان موقعیت­های آزمون برای پیدا کردن تفاوت به تفکیک در موقعیت­ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه، اندازه­های تکراری و نیز آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی­داری 95درصد استفاده شد. نتایج تفاوت معنی­داری را در سرعت تصمیم­گیری بین سطوح مختلف انگیختگی نشان نداد (05/0R>)، اما دقت تصمیم­گیری بین سطوح مختلف انگیختگی تفاوت معنی­داری را نشان داد  (05/0R< ). سرعت تصمیم­گیری بازیکنان در سطوح انگیختگی بدون حضور تماشاچی و تماشاچی غیرفعال با افزایش در شدت تمرین بهبود داشت، ولیکن سرعت تصمیم­گیری بازیکنان در موقعیت همراه با تماشاچی فعال بین شدت­های مختلف فعالیت تفاوت معنی­داری را نشان نداد (05/0R>). همچنین دقت تصمیم­گیری بازیکنان در موقعیت­های بدون حضور تماشاچی و تماشاچی فعال بین شدت­های مختلف فعالیت اختلاف معنی­داری را نشان نداد (05/0R>). دقت تصمیم­گیری بازیکنان در موقعیت تماشاچی غیرفعال با افزایش در شدت فعالیت بهبود یافت. این یافته­ها نشان می­دهد که شدت فعالیت و انگیختگی به­طور جداگانه بر هر یک از مؤلفه­های تصمیم­گیری اثرگذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Levels of Arousal and Training Intensity on Decision Making of Expert Female Football Players

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rezaei 1
  • Mahdi Shahbazi 2
  • Fazollah Bagherzadeh 3

1 University of Tehran

2 University of Tehran

3 University of Tehran

چکیده [English]

Skillful performance in soccer requires not only sound techniques but also quick
and accurate decision making. These decisions are usually made in various
intensities of practice and performance. The main aim of this study was to
investigate the effect of different levels of arousal and training intensity on decision
making (speed and accuracy) of expert female soccer players. For this purpose, 16
expert female soccer players (mean age 22.4±3.8 yr) with 8 or more years of
competitive experience were voluntarily selected from Tehran women's premier
league. Soccer related photographs on a computer monitor were used to evaluate
the decision making task; participants had to decide which action they would
undertake (shoot, pass, dribble). Three different levels of arousal (low: with no
spectators, medium: with silent spectators and high: with cheering spectators) in
three different levels of intensity (resting, 40% of HRmax, 80% of HRmax) were
designed. To measure the accuracy and speed of decision making, parametric
method of MANOVA, 3(training intensity levels) in 3 (arousal levels), was used. To
totally compare the groups, one-way analysis of variance, ANOVA with repeated
measures and Tukey post hoc test were used at α=95%. The results showed no
significant difference in the speed of decision making among different arousal
levels (P>0.05) while a significant difference was observed in the accuracy of
decision making among different arousal levels (P˂0.05). The speed of decision
making improved in the low and medium arousal levels through an increase in
training intensity while no significant difference was observed in the speed of
decision making in high arousal level among different intensity levels (P>0.05).
Furthermore, the accuracy of decision making showed no significant difference in
low and high arousal levels among different intensity levels (P>0.05). The
accuracy of decision making improved in low arousal level through an increase in
training intensity. These finding showed that training intensity and arousal
separately influenced each decision making component.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arousal
  • Training Intensity
  • Decision making
  • Expert Football Players